NTI Reader
NTI Reader

闻法 (聞法) wén fǎ

wén fǎ set phrase to hear the Dharma / to listen to the teachings of the Buddha
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '聞法'; FGDB '聞法'; SH '聞法')

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
未闻法 未聞法 本所未聞法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 18
可闻法 可聞法 十六覺一切念可聞法正 Pu Fa Yi Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《普法義經》 Scroll 1 18
乐闻法 樂聞法 樂聞法耶 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 13
欲闻法 欲聞法 諸欲聞法人 Shou Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《受新歲經》 Scroll 1 13
人闻法 人聞法 彼人聞法得果以不 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 9
闻法如理作意 聞法如理作意 於所聞法如理作意 San Zhuan Falun Jing (Dharmacakrapravartanasūtra) 《佛說三轉法輪經》 Scroll 1 9
比丘闻法 比丘聞法 比丘聞法喜已 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 8
王闻法 王聞法 王聞法已 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 25 7
闻法欢喜 聞法歡喜 諸末羅聞法歡喜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 6
佛闻法 佛聞法 或能因此從佛聞法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 39 5