NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

缘生 (緣生) yuánshēng

yuánshēng set phrase dependent origination / conditioned origination / dependent arising
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Same as 緣起 (Ding '緣生'; SH '緣生')

Contained in

慈氏菩萨所说大乘缘生稻卄干喻经缘生初胜分法本经佛说分别缘生经分别缘生经十二缘生祥瑞经缘生论大乘缘生论因缘生慧由缘生随缘生活

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 2 39
Abhidharmadharmaskandhapādaśāstra (Apidamo Fa Yun Zu Lun) 《阿毘達磨法蘊足論》 Scroll 12 39
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 3 37
Outline of the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽師地論略纂》 Scroll 4 33
Śālistambhakasūtra (Cishi Pusa Suo Shuo Dasheng Yuan Sheng Dao Nian Gan Yu Jing) 《慈氏菩薩所說大乘緣生稻卄幹喻經》 Scroll 1 33
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 3 33
Karatalaratna (Dasheng Zhang Zhen Lun) 《大乘掌珍論》 Scroll 1 30
Vikurvāṇarājaparipṛcchā (Zizai Wang Pusa Jing) 《自在王菩薩經》 Scroll 1 30
Dasheng Yuan Sheng Lun 《大乘緣生論》 Scroll 1 30
Yuan Sheng Lun 《緣生論》 Scroll 1 29

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
二缘生 二緣生 二因二緣生於欲愛 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 4
触缘生 觸緣生 樂觸緣生樂受 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 4
缘生不苦不乐受 緣生不苦不樂受 不苦不樂觸緣生不苦不樂受 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
緣生 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
緣生欲愛 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
緣生 Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 7
五欲緣生喜樂 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
如是思惟緣生 Scroll 1 in Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 2
緣生老死憂悲 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
緣生 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 1
乃至不善緣生 Scroll 1 in Xin Fo Gongde Jing 《信佛功德經》 1
緣生老死 Scroll 10 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
乃至緣生老死 Scroll 11 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
緣生老死 Scroll 21 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
緣生老死 Scroll 24 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
緣生老死 Scroll 38 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
因此緣生行法 Scroll 1 in Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 1
緣生 Scroll 1 in Da Sheng Yi Jing (Mahānidānasūtra) 《大生義經》 7
緣生 Scroll 1 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 4
緣生 Scroll 3 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
緣生 Scroll 6 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
緣生 Scroll 8 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
緣生眼識 Scroll 9 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
緣生 Scroll 8 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
緣生苦惱 Scroll 1 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 1
諸法緣生 Scroll 4 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
緣生殊勝義利 Scroll 14 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
緣生便老死憂悲苦痛 Scroll 2 in Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 1