NTI Reader
NTI Reader

等正觉 (等正覺) děng zhèngjué

děng zhèngjué noun samyaksaṃbodhi / perfect enlightenment
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 阿耨多羅三藐三菩提

Contained in

成等正觉正等正觉无上正等正觉

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 1 178
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 12 58
Ratnajālīparipṛcchā (Fo Shuo Chengyang Zhu Fo Gongde Jing) 《佛說稱揚諸佛功德經》 Scroll 1 58
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 60 40
Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 Scroll 4 40
Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 Scroll 11 38
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 35 37
Akṣobhyatathāgatasyavyūhasūtra (Achu Fo Guo Jing) 《阿閦佛國經》 Scroll 1 31
Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 Scroll 3 29
Avaivartikacakrasūtra (Aweiyuezhi Zhi Jing) 《佛說阿惟越致遮經》 Scroll 1 21

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
等正觉所知 等正覺所知 等正覺所知 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 34
无上等正觉 無上等正覺 成無上等正覺 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 18
等正觉出现 等正覺出現 等正覺出現於世 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 18
等正觉说 等正覺說 等正覺說是經時 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 16
见等正觉 見等正覺 值見等正覺 Fo Wu Bai Dizi Zi Shuo Benqi Jing 《佛五百弟子自說本起經》 Scroll 1 13
现等正觉 現等正覺 云何如來於一切法無性為性現等正覺 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 372 10
如来等正觉 如來等正覺 如來等正覺 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 36 9
等正觉乐 等正覺樂 等正覺樂者 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 47 8
等正觉出于 等正覺出於 等正覺出於世時 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 11 8
正真等正觉 正真等正覺 終不成無上正真等正覺 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 7 7