NTI Reader
NTI Reader

地中 dìzhōng

dìzhōng set phrase secondary buildings on monastery grounds
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '地中'; FGDB '地中'; SH '地中')

Contained in

地中海

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāyānasaṅgrahopanibandhana (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 7 46
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 6 41
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 14 39
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 3 39
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 13 37
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 7 33
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 12 32
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 14 30
Mahāyānasaṅgrahabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 7 27
Mahāyānasūtralāṃkāraśāstra (Dacheng Zhuangyan Jinglun) 《大乘莊嚴經論》 Scroll 13 27

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
二地中 二地中 不復退墮彼二地中 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 327 12
地中踊 地中踴 便從長者舍地中踊出 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 20 9
阿惟越致地中 阿惟越致地中 當知是阿惟越致地中住 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 2 8
种性地中 種性地中 便住菩薩種性地中 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 477 6
地中伏藏 地中伏藏 地中伏藏悉自發出 Xiuxing Ben Qi Jing 《修行本起經》 Scroll 1 6
四地中 四地中 菩薩於四地中當不捨奉行十事法 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 4 5
三地中 三地中 菩薩於三地中當住於五法 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 4 5
地中具足 地中具足 是為菩薩摩訶薩住八地中具足五法 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 6 5
八地中 八地中 菩薩摩訶薩住八地中應具足五法 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 6 5
喜地中 喜地中 極喜地中有菩薩摩訶薩不 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 14 5