NTI Reader
NTI Reader

离生 (離生) lí shēng

lí shēng set phrase to leave the cycle of rebirth
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '離生'; FGDB '離生'; SH '離生')

Contained in

离生性出离生死

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
正性离生 正性離生 現身證獲正性離生 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 7 427
离生喜乐 離生喜樂 此名第一離生喜樂定 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 99
离生死 離生死 以離生死扼 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 87
离生位 離生位 既得證入菩薩正性離生位已 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 128 55
离生喜 離生喜 離生喜 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 41
离生老病 離生老病 爾時不離生老病死 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 11 30
菩萨离生 菩薩離生 是菩薩離生 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 36 29
离生死苦 離生死苦 佛離生死苦 Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 5 13
离生法 離生法 不離生法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 8
离生住 離生住 已入菩薩正性離生住不退地 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 327 8