NTI Reader
NTI Reader

念言 niànyán

niànyán set phrase words from memory
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Literally, [as] remembered, [thus] speak (Ding '念言'; FGDB '念言'; SH '念言')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 63
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 33 34
Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 4 26
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 35 20
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 14 18
Ugradattaparipṛcchā (Yu Jialuo Yue Wen Pusa Xing Jing) 《郁迦羅越問菩薩行經》 Scroll 1 17
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 576 17
Fo Apitan Jing Chujia Xiang Pin 《佛阿毘曇經出家相品》 Scroll 1 16
Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 2 16
Samantapāsādikā (Shan Jian Lu Pi Po Sha) 《善見律毘婆沙》 Scroll 2 15

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
生念言 生念言 善見王自生念言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 46
作念言 作念言 復作念言 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 1 44
思惟念言 思惟念言 時福力王思惟念言 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 7 16
闻已念言 聞已念言 堅固王聞已念言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 11
人念言 人念言 此人念言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 10
菩萨念言 菩薩念言 菩薩念言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 9
时念言 時念言 我時念言 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 8
王念言 王念言 時王念言 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6
当作念言 當作念言 菩薩當作念言 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 3 6
欢喜念言 歡喜念言 魔即歡喜念言 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 14 5