NTI Reader
NTI Reader

围遶 (圍遶) wéirào

wéirào verb to circumambulate
Domain: Buddhism 佛教
Notes: An archaic variant of 圍繞 (Ding '圍遶'; FGDB '圍遶')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 9 38
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 50 36
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 67 36
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 15 35
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 8 33
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 8 28
Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 6 21
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 31 19
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 63 16
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 6 16

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
前后围遶 前後圍遶 前後圍遶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 102
周匝围遶 周匝圍遶 周匝圍遶有園觀浴池 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 18 77
大众围遶 大眾圍遶 大眾圍遶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 30
众围遶 眾圍遶 婇女眾圍遶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 18
眷属围遶 眷屬圍遶 各與眷屬圍遶而來 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 17
恭敬围遶 恭敬圍遶 將無數鬼神恭敬圍遶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 11
婇女围遶 婇女圍遶 婇女圍遶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 10
围遶来 圍遶來 圍遶來下 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 8 8
围遶说法 圍遶說法 無量百千眾圍遶說法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 57 7
侍从围遶 侍從圍遶 無數大眾侍從圍遶 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 6