NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

善友 shànyǒu

shànyǒu set phrase a Dharma friend / kalyāṇamitra / kalyāṇamitta / kalyanamitra
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 善知識

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 4 72
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 333 41
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 32 38
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 43 37
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 44 36
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 301 32
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 18 29
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 518 28
Collection of Advise to Initiate the Bodhi Mind 《勸發菩提心集》 Scroll 1 22
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 55 21

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
善友太子 善友太子 名曰善友太子 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 4 46
亲近善友 親近善友 一者親近善友 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 16
尔时善友 爾時善友 爾時善友太子莊嚴五百人行具 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 4 12
近善友 近善友 二者近善友 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 8
遇善友 遇善友 於過去世不遇善友 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 7
善友答言 善友答言 善友答言 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 4 5
王善友 王善友 閻浮提波羅奈王善友太子故來相見 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 4 5
善友言 善友言 白善友言 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 4 4
善友王 善友王 其善友王 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 6 4
善友力 善友力 有善友力除顛倒行 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 8 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
名曰善友 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
一者親近善友 Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
善友 Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
善友 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
善友 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 2
親近善友 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 2
不得善友 Scroll 17 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
不見善友 Scroll 56 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
過去善友 Scroll 1 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 1
善友遠離 Scroll 2 in Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 3
親近善友 Scroll 1 in Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 3
善友 Scroll 4 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
親近善友 Scroll 8 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
真知善友 Scroll 31 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
善友相者 Scroll 35 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
無有善友 Scroll 46 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
善友 Scroll 4 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 4
云何名為善友 Scroll 5 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 5
親近善友 Scroll 13 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
云何善友 Scroll 15 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
亦復善友 Scroll 3 in Jātaka stories of the Bodhisattva (Pusa Benyuan Jing) 《菩薩本緣經》 1
善友菩薩大士同志 Scroll 4 in Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 4
親近善友恭敬 Scroll 2 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 1
來世善友 Scroll 3 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 3
名曰善友太子 Scroll 4 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 72