NTI Reader
NTI Reader

变易 (變易) biànyì

biànyì noun change
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Especially, the change from causes to results; similar in meaning to 變化 (Ding '變易'; FGDB '變易'; SH '變易')

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
变易法 變易法 無變易法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 142
无有变易 無有變易 更不敢言此處常恒無有變易 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 6 80
无常变易 無常變易 無常變易 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 24
变易朽坏 變易朽壞 變易朽壞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 16
心变易 心變易 或心變易 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 11
速变易 速變易 速變易法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 8
变易苦 變易苦 是故變易苦 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 7
变易异 變易異 若鞞留羅大將變易異者 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 60 6
颜色变易 顏色變易 顏色變易 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 9 5
观察变易 觀察變易 觀察變易 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 17 4