NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

变易 (變易) biànyì

biànyì noun change
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Especially, the change from causes to results; similar in meaning to 變化 (Ding '變易'; FGDB '變易'; SH '變易')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Neng Xian Zhong Bian Hui Ri Lun 《能顯中邊慧日論》 Scroll 3 85
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 2 78
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 8 61
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 19 52
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 3 44
Neng Xian Zhong Bian Hui Ri Lun 《能顯中邊慧日論》 Scroll 4 35
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 8 32
Huayan Yi Cheng Cheng Fo Miao Yi 《華嚴一乘成佛妙義》 Scroll 1 30
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 2 29
Cheng Weishi Lun Liaoyi Deng 《成唯識論了義燈》 Scroll 6 25

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
变易法 變易法 無變易法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 142
无有变易 無有變易 更不敢言此處常恒無有變易 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 6 80
无常变易 無常變易 無常變易 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 24
变易朽坏 變易朽壞 變易朽壞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 16
心变易 心變易 或心變易 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 11
变易死 變易死 變易死者 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 119 8
速变易 速變易 速變易法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 2 8
变易苦 變易苦 是故變易苦 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 7
变易异 變易異 若鞞留羅大將變易異者 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 60 6
颜色变易 顏色變易 顏色變易 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 9 5

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
是故變易 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
無常變易 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
變易 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
變易 Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
我等無常變易 Scroll 14 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
變易 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 8
變易 Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 5
變易 Scroll 7 in Madhyamāgama 《中阿含經》 8
變易 Scroll 11 in Madhyamāgama 《中阿含經》 8
變易 Scroll 42 in Madhyamāgama 《中阿含經》 12
色相變易 Scroll 1 in Hu Guo Jing 《護國經》 1
變易 Scroll 1 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 10
變易 Scroll 2 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 29
變易 Scroll 3 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 11
變易 Scroll 5 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 3
變易 Scroll 6 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 4
無有變易 Scroll 6 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
變易 Scroll 16 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 3
一切方便如來變易不可 Scroll 2 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 1
猶如變易無常 Scroll 4 in Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 2
使薩羅夫人變易 Scroll 6 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 5
顏色變易 Scroll 9 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 1
代謝變易 Scroll 12 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 8
變易 Scroll 14 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2
一切變易 Scroll 18 in Ekottarāgama 《增壹阿含經》 2