NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

生天 shēng tiān

shēng tiān set phrase highest rebirth
Domain: Buddhism 佛教
Notes: One of the 四種天 'four kinds of heaven' (Ding '生天'; FGDB '生天'; SH '生天')

Contained in

福生天

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 5 73
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Zhengfa Nian Chu Jing) 《正法念處經》 Scroll 41 41
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 7 29
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 37 24
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Zhengfa Nian Chu Jing) 《正法念處經》 Scroll 39 24
Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 Scroll 1 22
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Zhengfa Nian Chu Jing) 《正法念處經》 Scroll 37 20
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Zhengfa Nian Chu Jing) 《正法念處經》 Scroll 55 19

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
生天上 生天上 必生天上 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 258
命终生天 命終生天 命終生天 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 35
上生天 上生天 上生天中 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 2 23
生天人中 生天人中 生天人中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 15
生天中 生天中 上生天中 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 2 12
生天路 生天路 是則生天路 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 49 11
欲生天 欲生天 求壽欲生天上者 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 10
未来生天 未來生天 未來生天 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 10
便生天 便生天 便生天上人間 Yan Luo Wang Wu Tian Shizhe Jing (Devadūtasutta) 《閻羅王五天使者經》 Scroll 1 9
说生天 說生天 說生天法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 6 9

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
生天 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
生天 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
生天 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
生天 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
生天 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
命終生天 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 2
生天 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
生天 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
死神生天福地 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 4
生天安樂 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
命終生天 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
生天 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
生天 Scroll 1 in Ren Xian Jing 《人仙經》 2
生天 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 2
後世生天 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《尸迦羅越六方禮經》 1
生天 Scroll 1 in Mahāsamājasūtra 《大三摩惹經》 1
生天 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 1
壽終生天 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
死後生天 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
生天天子 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
生天 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
生天 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
生天淨業樂修 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 1
修善生天 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 2
以是因緣生天 Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 1