NTI Reader
NTI Reader

生天 shēng tiān

shēng tiān set phrase highest rebirth
Domain: Buddhism 佛教
Notes: One of the 四種天 'four kinds of heaven' (Ding '生天'; FGDB '生天'; SH '生天')

Contained in

福生天

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 5 73
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 41 41
Za Baozang Jing 《雜寶藏經》 Scroll 7 29
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 39 24
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 37 24
Daśacakrakṣitigarbha (Dasheng Da Ji Dizang Shi Lun Jing) 《大乘大集地藏十輪經》 Scroll 1 22
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 37 20
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 55 19
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 2 18
Yi Jing (Ummagga)《意經》 Scroll 1 18

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
生天上 生天上 必生天上 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 247
命终生天 命終生天 命終生天 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 33
上生天 上生天 上生天中 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 2 22
生天人中 生天人中 生天人中 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 15
生天路 生天路 是則生天路 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 49 11
生天中 生天中 上生天中 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 2 11
未来生天 未來生天 未來生天 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 4 10
便生天 便生天 便生天上人間 Yan Luo Wang Wu Tian Shizhe Jing (Devadūtasutta) 《閻羅王五天使者經》 Scroll 1 9
欲生天 欲生天 求壽欲生天上者 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 9
生天世间 生天世間 世世長壽生天世間 Shi Shi Huo Wu Fu Bao Jing 《佛說食施獲五福報經》 Scroll 1 8