NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

勉力 miǎnlì

miǎnlì verb to strive / to make an effort / to exert oneself
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Actions 行为
Notes: (CC-CEDICT '勉力'; Guoyu '勉力')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 44 4
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 3
Dharmaguptabhikṣukarman (Seng Jiemo) 《僧羯磨》 Scroll 3 2
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 2
Jiemo 《羯磨》 Scroll 1 2
Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》 Scroll 1 1
Suvarṇavarṇāvadāna (Jinse Tongzi Yinyuan Jing) 《金色童子因緣經》 Scroll 2 1
Buddhapiṭakaduḥśīlanirgraha (Fo Cang Jing) 《佛藏經》 Scroll 3 1
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 19 1
Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 Scroll 26 1

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
汝等勉力 汝等勉力 汝等勉力莫不如他 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 44 6
勉力勤 勉力勤 如是長者勉力勤進 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 88 4
勉力堪 勉力堪 勉力堪任 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 2
勉力求 勉力求 勉力求度脫 Fo Shi Biqiu Jiazhanyan Shuofa Mei Jin Ji Bai Ershi Zhang 《佛使比丘迦旃延說法沒盡偈百二十章》 Scroll 1 2
说文勉力 說文勉力 力滯廣雅勵勤也爾雅免也埤舊強也說文勉力也從力從厲省聲也厲從 The Sounds and Meanings of all the Terms in the Canonical Texts 《一切經音義》 Scroll 16 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
勉力 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
勉力 Scroll 9 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
勉力 Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
勉力 Scroll 33 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
勉力 Scroll 1 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
勉力寂靜 Scroll 8 in Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 1
勉力精進 Scroll 1 in Fa Ju JIng (Dharmapada) 《法句經》 1
具足十住勉力解脫 Scroll 4 in Daśabhūmikasūtra (Jian Bei Yiqie Zhi De Jing) 《漸備一切智德經》 1
如是長者勉力 Scroll 88 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
即時勉力 Scroll 2 in Suvarṇavarṇāvadāna (Jinse Tongzi Yinyuan Jing) 《金色童子因緣經》 1
勉力精進 Scroll 3 in Buddhapiṭakaduḥśīlanirgraha (Fo Cang Jing) 《佛藏經》 1
勉力天宮 Scroll 19 in Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 1
勉力安隱 Scroll 26 in Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 1
勉力 Scroll 27 in Saddharmasmṛtyupasthānasūtra (Sutra of the Right Mindfulness of Dharma) 《正法念處經》 1
汝等勉力 Scroll 44 in Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 4
汝等勉力 Scroll 1 in Jiemo 《羯磨》 2
勉力 Scroll 1 in Dharmaguptabhikṣuṇīkarman (Si Fen Biqiuni Jiemo Fa) 《四分比丘尼羯磨法》 1
勉力 Scroll 6 in Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 1
勉力勤行 Scroll 7 in Shi Zhu Pi Po Sha Lun 《十住毘婆沙論》 1
庶幾同行勉力流通 Scroll 4 in Niepan Xuan Yi Fa Yuan Ji Yao 《涅槃玄義發源機要》 1
汝等勉力 Scroll 3 in Dharmaguptabhikṣukarman (Seng Jiemo) 《僧羯磨》 2
勉力 Scroll 2 in Le Bang Wenlei 《樂邦文類》 1
年高勉力 Scroll 3 in Long Shu Zeng Guang Jing Tu Wen 《龍舒增廣淨土文》 1
勉力 Scroll 8 in Long Shu Zeng Guang Jing Tu Wen 《龍舒增廣淨土文》 1
勉力 Scroll 12 in Quotations from Chan Master Yuanwu Foguo 《圓悟佛果禪師語錄》 1