NTI Reader
NTI Reader

南西 nánxī

nánxī proper noun Nancy
Domain: Names 名字 , Concept: Given Name 姓名
Notes: (Sun 2006, loc. 1595)

Contained in

东南西北东南西北中淮南西路江南西路广南西路广南西江南西道山南西道山南西

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Chan Mi Yao Fa Jing 《禪祕要法經》 Scroll 1 10
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 74 10
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 73 6
Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 18 6
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 75 5
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 1 5
Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 17 5
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 17 4
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 14 4
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 16 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
南西北方 南西北方 南西北方 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 322
东方南西 東方南西 如是東方南西北方 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 9 35
南西北 南西北 南西北風 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 25
南西北门 南西北門 或於東門南西北門入其中已 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 1 10
后南西 後南西 後南西下類餘九方 Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 Scroll 15 4
东门南西 東門南西 或於東門南西北門入其中已 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 1 4
南西二 南西二 王南西二方 Ren Wang Hu Guo Bore Jing Shu 《仁王護國般若經疏》 Scroll 3 3
南西北海 南西北海 南西北海來 Xiaopin Boreboluomi Jing 《小品般若波羅蜜經》 Scroll 10 2
狱南西 獄南西 此阿鼻獄南西北方經十八隔 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 7 2
南西二边 南西二邊 南西二邊大界牆內則無 Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 1 2