NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

南西 nánxī

nánxī proper noun Nancy
Domain: Names 名字 , Concept: Given Name 姓名
Notes: (Sun 2006, loc. 1595)

Contained in

东南西北东南西北中

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 74 10
Chan Mi Yao Fa Jing 《禪祕要法經》 Scroll 1 10
Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 18 6
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 73 6
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 1 5
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 75 5
Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 17 5
The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 5 4
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 46 4
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 14 4

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
南西北方 南西北方 南西北方 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 322
东方南西 東方南西 如是東方南西北方 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 9 35
南西北 南西北 南西北風 Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 Scroll 1 26
南西北门 南西北門 或於東門南西北門入其中已 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 1 10
后南西 後南西 後南西下類餘九方 Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 Scroll 15 4
东门南西 東門南西 或於東門南西北門入其中已 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 1 4
南西二 南西二 王南西二方 Ren Wang Hu Guo Bore Jing Shu 《仁王護國般若經疏》 Scroll 3 3
狱南西 獄南西 此阿鼻獄南西北方經十八隔 Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 7 2
入南西 入南西 入南西北方四維上下 Fo Shuo Chusheng Putixin Jing 《佛說出生菩提心經》 Scroll 1 2
南西北海 南西北海 南西北海來 Xiaopin Boreboluomi Jing 《小品般若波羅蜜經》 Scroll 10 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
南西北方 Scroll 2 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
然後南西北方 Scroll 1 in Nijutuo Fanzhi Jing 《尼拘陀梵》 1
南西 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
南西北方 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 1
南西北方 Scroll 5 in Qishi Jing 《起世經》 1
南西北方 Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 2
南西北方 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 1
東門南西北門其中 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 4
聚會處所東面南西北面 Scroll 5 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
南西北方 Scroll 9 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
南西北方 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
如是南西北方 Scroll 1 in Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 1
南西北方 Scroll 1 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 3
南西如是 Scroll 2 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
南西北方 Scroll 4 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
南西北方 Scroll 6 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2
南西北方 Scroll 7 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
南西北方四維上下沙門梵志 Scroll 1 in Jie De Xiang Jing (Gandha) 《佛說戒德香經》 1
南西北方四維上下 Scroll 10 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
南西北方上下如是 Scroll 8 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 1
南西北方四維上下十方無限佛世界 Scroll 2 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 1
南西北方四維上下佛國土 Scroll 5 in Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 2
南西北方 Scroll 2 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
南西北門五百 Scroll 6 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1
南西菩薩不見梵志 Scroll 7 in Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 1