NTI Reader
NTI Reader

五法 wǔfǎ

wǔfǎ set phrase five dharmas / five categories
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: pañcadharma; the same as 五事 in this sense: (1) 名 name, (2) 相 appearances, (3) 分別 mental discrimination, (4) 正智 corrective wisdom and, (5) 真如 tathatā (Ding '五法'; FGDB '五法'; SH '五法')

Contained in

佛说苾刍五法经苾刍五法经菩萨五法忏悔文阿毘昙五法行经提婆五法

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 59 162
Da Wei De Tuoluoni Jing 《大威德陀羅尼經》 Scroll 1 78
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 54
Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 《信力入印法門經》 Scroll 2 50
Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 《信力入印法門經》 Scroll 3 44
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 50 34
Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 《信力入印法門經》 Scroll 1 32
Commentary on the Yogācārabhūmiśāstra 《瑜伽論記》 Scroll 19 28
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 44 26
Zhu Dasheng Ru Lengjia Jing 《注大乘入楞伽經》 Scroll 8 25

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
成就五法 成就五法 我婆羅門成就五法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 22
谓五法 謂五法 是謂五法 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 42 14
五法清净 五法清凈 是謂五法清淨瓔珞 Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 Scroll 2 8
五法菩萨摩诃萨 五法菩薩摩訶薩 依是五法菩薩摩訶薩成 He Bu Jin Guangming Jing 《合部金光明經》 Scroll 3 8
具足五法 具足五法 菩薩摩訶薩住八地中應具足五法 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 6 7
五法宝 五法寶 五法寶者 Fo Shuo Bao Rulai Sanmei Jing 《佛說寶如來三昧經》 Scroll 1 7
施设五法 施設五法 彼諸梵志施設五法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 38 6
行五法 行五法 行五法 Guang Zan Jing 《光讚經》 Scroll 7 5
五法能 五法能 如此五法能為黑闇 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 26 5
五法饶益 五法饒益 不實舉罪比丘當以五法饒益令其改悔 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 18 4