NTI Reader
NTI Reader

见谛 (見諦) jiàndì

jiàndì phrase realization of the truth
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '見諦'; SH '見諦')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 4 44
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 17 36
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 23 35
Abhidharmanyāyānusāraśāstra (Apidamo Shun Zheng Lilun) 《阿毘達磨順正理論》 Scroll 56 33
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 25 29
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 4 25
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 8 22
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 21 21
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 9 20
Sarvāstivādavinayavibhāṣā (Sapoduopinipiposha) 《薩婆多毘尼毘婆沙》 Scroll 2 18

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
见谛道 見諦道 見諦道無退 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 6 15
未见谛 未見諦 有未見諦者 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 12
见谛人 見諦人 若見諦人故害父母 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 47 9
见谛思惟 見諦思惟 以見諦思惟道往斷 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 19 7
见谛戒 見諦戒 後見諦戒亦俱得 Sarvāstivādavinayavibhāṣā (Sapoduopinipiposha) 《薩婆多毘尼毘婆沙》 Scroll 2 7
见谛得道 見諦得道 見諦得道迹 Fo Ben Xing Jing 《佛本行經》 Scroll 6 6
入见谛 入見諦 雖不入見諦 Da Zhuangyan Lun Jing (Kalpanāmaṇḍitikā) 《大莊嚴論經》 Scroll 7 5
见谛净 見諦淨 見諦淨無垢 Zhong Benqi Jing 《中本起經》 Scroll 2 4
见谛不动 見諦不動 難見諦不動 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 23 4
难见谛 難見諦 難見諦不動 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 23 4