NTI Reader
NTI Reader

四天下 sìtiānxià

sìtiānxià noun the four continents
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Making up the extent of the earth in the historic Indian world view (Ding '四天下'; SH '四天下')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 75 24
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 50 22
Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 Scroll 9 20
Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 19 19
Gautama Prajñāruci (Youpoyi Jingxing Famen Jing) 《優婆夷淨行法門經》 Scroll 2 19
Fo Shuo Dao Shenzu Wu Ji Bianhua Jing 《佛說道神足無極變化經》 Scroll 4 16
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 76 15
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 51 14
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 4 14
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 19 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
王四天下 王四天下 王四天下 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 35
主四天下 主四天下 主四天下 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 23
领四天下 領四天下 領四天下 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 16
四天下及 四天下及 若使此風來至此四天下及八千天下者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 16
统四天下 統四天下 統四天下 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 14 13
满四天下 滿四天下 瓦石滿四天下 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 3 12
典四天下 典四天下 典四天下 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 8
一四天下 一四天下 如一芥子為一四天下 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 7
照四天下 照四天下 日宮光出照四天下 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 7
置四天下 置四天下 復置四天下滿中七寶塔 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 9 7