NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

四天下 sìtiānxià

sìtiānxià noun the four continents
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Making up the extent of the earth in the historic Indian world view (Ding '四天下'; SH '四天下')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 75 24
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 50 22
Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 Scroll 9 20
Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 19 19
Gautama Prajñāruci (Youpoyi Jingxing Famen Jing) 《優婆夷淨行法門經》 Scroll 2 19
Fo Shuo Dao Shenzu Wu Ji Bianhua Jing 《佛說道神足無極變化經》 Scroll 4 16
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 76 15
Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 51 14
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 4 14
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 19 13

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
王四天下 王四天下 王四天下 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 35
主四天下 主四天下 主四天下 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 23
四天下及 四天下及 若使此風來至此四天下及八千天下者 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 19 16
领四天下 領四天下 領四天下 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 16
统四天下 統四天下 統四天下 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 14 13
满四天下 滿四天下 瓦石滿四天下 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 3 12
典四天下 典四天下 典四天下 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 8
照四天下 照四天下 日宮光出照四天下 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 22 7
一四天下 一四天下 如一芥子為一四天下 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 7
置四天下 置四天下 復置四天下滿中七寶塔 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 9 7

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
四天下 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
四天下 Scroll 3 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
四天下 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 6
四天下 Scroll 13 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
四天下 Scroll 15 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
四天下 Scroll 1 in Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 1
四天下 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 2
四天下 Scroll 2 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 2
四天下 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 4
四天下 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
四天下 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
案行四天下 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
四天下 Scroll 5 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
一日所行四天下 Scroll 1 in Qishi Jing 《起世經》 1
四天下 Scroll 2 in Qishi Jing 《起世經》 1
四天下 Scroll 1 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 2
四天下 Scroll 2 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
以此四天下 Scroll 14 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
以此四天下 Scroll 15 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
大王四天下 Scroll 1 in Ding Sheng Wang Gushi Jing 《頂生王故事經》 1
四天下 Scroll 1 in Wentuojie Wang Jing 《文陀竭王經》 4
四天下轉輪聖王 Scroll 1 in Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 4
四天下 Scroll 1 in Jie Xia Jing (Pravāraṇasūtra) 《解夏經》 1
四天下 Scroll 10 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
四天下 Scroll 46 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1