NTI Reader
NTI Reader

道法 dào fǎ

  1. dào fǎ set phrase the method to attain nirvāṇa
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: (Ding '道法'; SH '道法')
  2. dào fǎ proper noun Dao Fa
    Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Chinese Buddhism 中国佛教 , Concept: Monastic 法师
    Notes: D. 474; name of a monastic from Dunhuang (FGDB '道法')

Contained in

道法自然道法为友道法为侣

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Ratnajālīparipṛcchā (Fo Shuo Chengyang Zhu Fo Gongde Jing) 《佛說稱揚諸佛功德經》 Scroll 1 53
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 60 40
Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 22 35
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 11 28
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 17 27
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 9 26
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 8 25
Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 15
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 73 14
Bhadrakalpikasūtra (Xian Jie Jing) 《賢劫經》 Scroll 5 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
道法御 道法禦 道法御 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 154
遮道法 遮道法 行遮道法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 16
障道法 障道法 為諸弟子說障道法 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 53 11
相似道法 相似道法 惡魔即為菩薩說墮生死相似道法 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 326 10
无有道法 無有道法 無有道法 Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 Scroll 2 7
三十七道法 三十七道法 三十七道法 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 18 5
所行道法 所行道法 正使汝師及汝弟子所行道法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 8 5
似道法 似道法 是時惡魔為菩薩用世間行說似道法 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 16 4
在道法 在道法 疾為在道法脫結 Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 - one scroll by an unknown translator Scroll 1 4
道法俗 道法俗 道法俗法 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 11 4