NTI Reader
NTI Reader

住地 zhù dì

zhù dì set phrase abiding place
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '住地'; SH '住地')

Contained in

无明住地居住地

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 2 43
Shi Moheyan Lun 《釋摩訶衍論》 Scroll 4 35
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 5 30
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 15 22
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 9 16
Śrīmālādevīsiṃhanādasūtra / Shengman Shizi Hou Yicheng Dafangbian Fangguang Jing 《勝鬘師子吼一乘大方便方廣經》 Scroll 1 13
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 13 12
Ren Wang Hu Guo Boreluomi Jing Shu 《仁王護國般若波羅蜜多經疏》 Scroll 3 12
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 4 11
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 8 11

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
住地界 住地界 不應住地界 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 37 27
应住地 應住地 不應住地界 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 37 26
住地菩萨 住地菩薩 唯諸如來住地菩薩之所通達 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 9 8
八住地 八住地 菩薩當復於八住地具足四法 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 4 8
爱住地 愛住地 色愛住地 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 119 7
住地大海 住地大海 若有應見出阿僧祇住地大海音聲如意寶王色者 Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 《信力入印法門經》 Scroll 4 7
五住地 五住地 五住地修淨信解 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 15 7
六住地 六住地 菩薩於六住地當具足六法 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 4 7
七住地 七住地 菩薩於七住地有二十事所不當為 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 4 7
三住地 三住地 具此行已乃得稱為淨三住地 Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 Scroll 1 6