NTI Reader
NTI Reader

住地 zhù dì

zhù dì noun abode
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '住地'; SH '住地')

Contained in

无明住地居住地有爱住地无色爱住地

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 2 41
Shi Moheyan Lun 《釋摩訶衍論》 Scroll 4 35
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 5 27
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 15 22
Notes on the Viṁśatikāvṛtti 《成唯識論述記》 Scroll 9 16
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 13 12
Ren Wang Hu Guo Boreluomi Jing Shu 《仁王護國般若波羅蜜多經疏》 Scroll 3 12
Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 4 11
Śrīmālādevīsiṃhanādasūtra / Shengman Shizi Hou Yicheng Dafangbian Fangguang Jing 《勝鬘師子吼一乘大方便方廣經》 Scroll 1 11
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 8 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
住地界 住地界 不應住地界 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 37 27
住地菩萨 住地菩薩 唯諸如來住地菩薩之所通達 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 9 9
八住地 八住地 菩薩當復於八住地具足四法 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 4 8
五住地 五住地 五住地修淨信解 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 15 7
六住地 六住地 菩薩於六住地當具足六法 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 4 7
住地大海 住地大海 若有應見出阿僧祇住地大海音聲如意寶王色者 Śraddhābāladhānāavatāramudrāsūtra (Xin Li Ru Yin Famen Jing) 《信力入印法門經》 Scroll 4 7
七住地 七住地 菩薩於七住地有二十事所不當為 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 4 7
三住地 三住地 具此行已乃得稱為淨三住地 Zui Sheng Wen Pusa Shi Zhu Chu Gou Duan Jie Jing 《最勝問菩薩十住除垢斷結經》 Scroll 1 6
种住地 種住地 此四種住地 Śrīmālādevīsiṃhanādasūtra / Shengman Shizi Hou Yicheng Dafangbian Fangguang Jing 《勝鬘師子吼一乘大方便方廣經》 Scroll 1 6
住地修 住地修 五住地修淨信解 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 15 5