NTI Reader
NTI Reader

正观 (正觀) zhèng guān

zhèng guān set phrase right observation
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '正觀'; FGDB '正觀'; SH '正觀')

Contained in

正观寺无得正观宗

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 1 24
Profound Meaning of the Three Treatises (Sanlun Xuan Yi) 《三論玄義》 Scroll 1 23
Fo Shuo Guan Fo Sanmei Hai Jing 《佛說觀佛三昧海經》 Scroll 4 20
Lokadharaparipṛcchā (Chi Shi Jing) 《持世經》 Scroll 1 20
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 2 18
Lokadharaparipṛcchā (Chi Shi Jing) 《持世經》 Scroll 2 16
Fenbie Yuanqi Chu Sheng Famen Jing 《分別緣起初勝法門經》 Scroll 2 15
The Sutra on Contemplation of Amitāyus 《觀無量壽佛經》 Scroll 1 15
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 3 15
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 7 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
正观察 正觀察 謂正觀察 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 2 38
正观诸法 正觀諸法 正知正觀諸法已 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 28 9
如理正观 如理正觀 是則名為如理正觀 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 50 9
真实正观 真實正觀 名真實正觀 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 1 9
如实正观 如實正觀 如實正觀 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 8
正观无常 正觀無常 正觀無常已 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 1 6
能正观 能正觀 能正觀生滅 Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 4 5
思惟正观 思惟正觀 思惟正觀察 Fo Suo Xing Zan (Buddhacarita) 《佛所行讚》 Scroll 5 5
见正观 見正觀 以勝智見正觀察已 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 341 4
正观心 正觀心 入真實正觀心 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 26 4