NTI Reader
NTI Reader

知法 zhīfǎ

zhīfǎ set phrase to understand the Dharma / to know the teachings of the Buddha
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '知法'; FGDB '知法')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 9 18
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 18
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 42 15
Dasheng Yi Zhang 《大乘義章》 Scroll 11 15
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 48 13
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 49 13
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 6 13
Dharmasaṃgītisūtra (Fo Shuo Fa Ji Jing) 《佛說法集經》 Scroll 2 12
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 12
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 21 12

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
意知法 意知法 意知法 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 10 48
耳知法 耳知法 耳知法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 48 12
见法知法 見法知法 見法知法 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 6
比丘知法 比丘知法 謂比丘知法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 1 6
知法住 知法住 彼先知法住 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 14 6
知法律 知法律 我知法律 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 5
知法解 知法解 便知法解義 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 21 4
知法起灭 知法起滅 知法起滅跡 Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 25 4
知法可喜 知法可喜 意知法可喜 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 42 4
先知法 先知法 彼先知法住 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 14 4