NTI Reader
NTI Reader

乐欲 (樂欲) lè yù

lè yù set phrase the desire for joy
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '樂欲'; FGDB '樂欲'; SH '樂欲')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shouhu Guo Jie Zhu Tuoluoni Jing 《守護國界主陀羅尼經》 Scroll 5 21
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 43 16
Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 Scroll 10 9
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 1 9
Xian Yang Shengjiao Lun 《顯揚聖教論》 Scroll 7 8
Fo Shuo Fomu Chusheng San Fa Zang Boreboluomiduo Jing 《佛說佛母出生三法藏般若波羅蜜多經》 Scroll 11 8
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 312 8
Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 5 8
Wei Mo Jing Xuan Shu 《維摩經玄疏》 Scroll 4 7
Bodhisattvapiṭaka (Dasheng Pusa Cang Zhengfa Jing) 《佛說大乘菩薩藏正法經》 Scroll 25 7

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
愿乐欲 願樂欲 願樂欲聞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 72
乐欲闻 樂欲聞 願樂欲聞 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 69
定乐欲 定樂欲 彼此定樂欲住 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 43 17
乐欲住 樂欲住 彼此定樂欲住 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 43 16
乐欲见 樂欲見 願樂欲見 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 23 8
乐欲听法 樂欲聽法 樂欲聽法 Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 1 6
乐欲出家 樂欲出家 我今樂欲出家修道 Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 Scroll 2 6
乐欲说法 樂欲說法 樂欲說法 Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 Scroll 1 5
乐欲听受 樂欲聽受 樂欲聽受讀誦般若波羅蜜 Xiaopin Boreboluomi Jing 《小品般若波羅蜜經》 Scroll 5 4
乐欲施 樂欲施 隨其樂欲施作時 Fuli Taizi Yinyuan Jing (Puṇyabalāvadāna) 《福力太子因緣經》 Scroll 1 3