NTI Reader
NTI Reader

三匝 sān zā

sān zā set phrase to circumambulate three times
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Especially, around a Buddha image (Ding '三匝'; FGDB '三匝'; SH '三匝')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāmeghasūtra (Da Fangdeng Wuxiang Jing) 《大方等無想經》 Scroll 1 31
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 62 17
Sutra of Perfect Enlightenment 《大方廣圓覺修多羅了義經》 Scroll 1 14
Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》 Scroll 1 13
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 22 13
Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 3 13
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 11
Brief Commentary on the Perfect Enlightenment Sūtra 《大方廣圓覺修多羅了義經略疏》 Scroll 2 11
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 1 10
Dhāraṇīsamuccaya (Tuoluoni Ji Jing) 《陀羅尼集經》 Scroll 8 9

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
佛三匝 佛三匝 遶佛三匝 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 285
遶三匝 遶三匝 不覺禮佛遶三匝而去 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 277
右绕三匝 右繞三匝 右繞三匝 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 112
绕三匝 繞三匝 繞三匝而去 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 88
身三匝 身三匝 繞身三匝還入身 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 29
城三匝 城三匝 遶城三匝 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 22 27
围遶三匝 圍遶三匝 至迦毘羅城圍遶三匝依空而住 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 6 23
三匝退 三匝退 右繞三匝退坐一面 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 400 11
三匝往诣 三匝往詣 乾荼使人繞城三匝往詣長者家 Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》 Scroll 1 10
三匝便 三匝便 頭面禮足繞三匝便退而去 Yangjueji Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《佛說鴦崛髻經》 Scroll 1 8