NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

三匝 sān zā

sān zā set phrase to circumambulate three times
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Especially, around a Buddha image (Ding '三匝'; FGDB '三匝'; SH '三匝')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Mahāmeghasūtra (Da Fangdeng Wuxiang Jing) 《大方等無想經》 Scroll 1 31
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 62 17
Sutra of Perfect Enlightenment 《大方廣圓覺修多羅了義經》 Scroll 1 14
Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》 Scroll 1 13
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 22 13
Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 3 13
Brief Commentary on the Perfect Enlightenment Sūtra 《大方廣圓覺修多羅了義經略疏》 Scroll 2 11
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 11
Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 1 10
Bodhisattvabuddhānusmṛtisamādhi (Pusa Nian Fo Sanmei Jing) 《菩薩念佛三昧經》 Scroll 1 9

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
佛三匝 佛三匝 遶佛三匝 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 301
遶三匝 遶三匝 不覺禮佛遶三匝而去 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 300
右绕三匝 右繞三匝 右繞三匝 Sangītisūtra 《大集法門經》 Scroll 1 114
绕三匝 繞三匝 繞三匝而去 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 89
身三匝 身三匝 繞身三匝還入身 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 2 29
城三匝 城三匝 遶城三匝 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 22 27
围遶三匝 圍遶三匝 至迦毘羅城圍遶三匝依空而住 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 6 23
三匝退 三匝退 右繞三匝退坐一面 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 400 11
三匝往 三匝往 乾荼使人繞城三匝往詣長者家 Xumoti Nu Jing (Sumāgadhāvadānasūtra) 《須摩提女經》 Scroll 1 10
世尊三匝 世尊三匝 繞世尊三匝而退還去 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 32 8

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
三匝 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
三匝 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
三匝 Scroll 4 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
三匝 Scroll 10 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
三匝 Scroll 12 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
三匝叉手 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
殿三匝頭面著地 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 4
三匝 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 3
三匝 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 4
右繞三匝 Scroll 1 in Sangītisūtra 《大集法門經》 2
天眾帝釋三匝 Scroll 1 in Śakraparipṛcchā Sūtra 《帝釋所問經》 1
三匝 Scroll 1 in Śṛgālavādasūtra 《善生子經》 1
三匝 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
三匝 Scroll 2 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 3
三匝 Scroll 5 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
三匝 Scroll 6 in Madhyamāgama 《中阿含經》 3
三匝 Scroll 9 in Madhyamāgama 《中阿含經》 11
三匝 Scroll 10 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
三匝 Scroll 11 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
三匝 Scroll 1 in Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 1
中有三匝 Scroll 1 in Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 3
三匝 Scroll 1 in Hu Guo Jing 《護國經》 1
五色三匝頂上 Scroll 1 in Fanmoyu Jing (Brahmāyusutta) 《梵摩渝經》 3
右繞三匝 Scroll 4 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
三匝 Scroll 10 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1