NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

来生 (來生) lái shēng

lái shēng set phrase later rebirths / subsequent births
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 後生

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Itivṛttakasūtra (Benshi Jing) 《本事經》 Scroll 1 43
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 2 33
Weimo Yi Ji 《維摩義記》 Scroll 1 26
Wei Mo Jing Yi Shu 《維摩經義疏》 Scroll 2 21
Shuo Wugou Cheng Jing Shu 《說無垢稱經疏》 Scroll 2 20
Zhu Weimojie Jing 《注維摩詰經》 Scroll 1 18
Vimalakīrtinirdeśasūtra (Shuo Wugou Cheng Jing) 《說無垢稱經》 Scroll 1 15
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 3 14
Xifang He Lun 《西方合論》 Scroll 3 14
Yingwu Jing (Śukasūtra)《鸚鵡經》 Scroll 1 14

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
来生人间 來生人間 來生人間 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 56
来生人中 來生人中 若來生人中 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 23 31
来生我国 來生我國 於中命終來生我國 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 3 24
终来生 終來生 從何處終來生此間 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 2 15
来生天 來生天 得來生天 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 5 10
中来生 中來生 或從人道中來生是間 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 2 10
今来生 今來生 今來生此 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 8
欲来生 欲來生 如來在兜術天上欲來生時 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 32 7
来生天上 來生天上 壽盡來生天上 Yi Zu Jing (Arthavargīyasūtra) 《佛說義足經》 Scroll 2 7
来生世间 來生世間 來生世間 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 7

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
來生 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
來生 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 4
來生 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
使眾生來生 Scroll 11 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
來生梵天 Scroll 14 in Dīrghāgama 《長阿含經》 5
來生 Scroll 3 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
來生三十三天 Scroll 1 in Da Jiangu Poluomen Jing 《大堅固婆羅門緣起經》 1
來生 Scroll 1 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
來生 Scroll 2 in Baiyi Jin Chuang Er Poluomen Yuanqi Jing 《白衣金幢二婆羅門緣起經》 1
所得來生 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 3
來生 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 1
來生 Scroll 4 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 2
來生 Scroll 4 in Qishi Jing 《起世經》 1
身命來生 Scroll 7 in Qishi Jing 《起世經》 4
來生人間 Scroll 9 in Qishi Jing 《起世經》 1
來生 Scroll 4 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
來生 Scroll 7 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 3
來生 Scroll 29 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
來生人間 Scroll 44 in Madhyamāgama 《中阿含經》 14
作惡苦行來生人間在此中學如此苦行 Scroll 1 in Ku Yin Yin Shi Jing (Cuḷadukkhakkhandhasutta) 《苦陰因事經》 1
來生人間 Scroll 1 in Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 1
何以先祖梵天來生 Scroll 1 in Fanzhi Aboluo Yan Wen Zhong Zun Jing (Assalāyanasutta) 《梵志頞波羅延問種尊經》 1
來生人間便 Scroll 1 in Yingwu Jing (Śukasūtra)《鸚鵡經》 14
來生 Scroll 12 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
來生 Scroll 18 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2