NTI Reader
NTI Reader

来生 (來生) lái shēng

lái shēng set phrase later rebirths / subsequent births
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 後生

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Itivṛttakasūtra (Benshi Jing) 《本事經》 Scroll 1 43
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 2 33
Weimo Yi Ji 《維摩義記》 Scroll 1 26
Wei Mo Jing Yi Shu 《維摩經義疏》 Scroll 2 21
Shuo Wugou Cheng Jing Shu 《說無垢稱經疏》 Scroll 2 20
Zhu Weimojie Jing 《注維摩詰經》 Scroll 1 18
Vimalakīrtinirdeśasūtra (Shuo Wugou Cheng Jing) 《說無垢稱經》 Scroll 1 15
Vimalakīrtinirdeśasūtra (Weimojie Suo Shuo Jing) 《維摩詰所說經》 Scroll 1 14
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 44 14
Wei Mo Jing Lue Shu 《維摩經略疏》 Scroll 3 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
来生人间 來生人間 來生人間 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 56
来生人中 來生人中 若來生人中 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 23 31
来生我国 來生我國 於中命終來生我國 Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 Scroll 3 23
终来生 終來生 從何處終來生此間 The Perfection of Wisdom in 25,000 Lines 《摩訶般若波羅蜜經》 Scroll 2 15
中来生 中來生 或從人道中來生是間 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 2 10
来生天 來生天 得來生天 Zhuanji Bai Yuan Jing (Avadānaśataka) 《撰集百緣經》 Scroll 5 10
今来生 今來生 今來生此 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 4 8
来生此处 來生此處 復欲使餘眾生來生此處 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 8
来生天上 來生天上 壽盡來生天上 Yi Zu Jing (Arthavargīyasūtra) 《佛說義足經》 Scroll 2 7
来生世间 來生世間 來生世間 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 14 7