NTI Reader
NTI Reader

妙音 miàoyīn

miàoyīn noun a wonderful sound / ghoṣa
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: ghoṣa (Ding '妙音'; FGDB '妙音'; MW 'ghoṣa'; SH '妙音')

Contained in

妙音佛妙音天妙音佛母

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
妙音声 妙音聲 出妙音聲 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 19 63
妙音菩萨 妙音菩薩 妙音菩薩 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 60
妙音乐 妙音樂 有極上妙音樂之聲 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 14 24
天妙音 天妙音 又復奏彼天妙音樂 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 3 10
妙音菩萨摩诃萨 妙音菩薩摩訶薩 是妙音菩薩摩訶薩 The Lotus Sutra (Miaofa Lianhua Jing) 《妙法蓮華經》 Scroll 7 10
作妙音 作妙音 以歡悅顏色作妙音伎 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 9
一妙音 一妙音 以一妙音敷演正法 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 10 8
妙音伎 妙音伎 以歡悅顏色作妙音伎 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 17 7
众妙音 眾妙音 無量眾妙音 Yangjuemoluo Jing (Aṅgulimālīyasūtra) 《央掘魔羅經》 Scroll 2 6
妙音华 妙音華 有無量三十三天俱時化作天妙音華 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 540 6