NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

爱欲 (愛欲) àiyù

àiyù noun love and desire / sensuality / kāma
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: kāma, Pali: kāma, Japanese: yoku (BL 'kāma'; Ding '愛欲'; FGDB '愛欲'; SH '愛欲')

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Lou Fen Bu Jing (Nibbedhika) 《漏分布經》 Scroll 1 38
Lakṣaṇānusāraśāstra (Sui Xiang Lun) 《隨相論》 Scroll 1 37
Notes on the Sūtra of Forty-Two Sections 《註四十二章經》 Scroll 1 20
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 4 15
Kāśyapaparivarta (Yi Ri Monibao Jing) 《遺日摩尼寶經》 Scroll 1 15
Daoxing Bore Jing 《道行般若經》 Scroll 5 15
Suvikrāntacintādevaputraparipṛcchā (Fo Shuo Xu Zhen Tianzi Jing) 《佛說須真天子經》 Scroll 3 14
Suvikrāntacintādevaputraparipṛcchā (Fo Shuo Xu Zhen Tianzi Jing) 《佛說須真天子經》 Scroll 4 14
Ugradattaparipṛcchā (Yu Jialuo Yue Wen Pusa Xing Jing) 《郁迦羅越問菩薩行經》 Scroll 1 14
Sukhāvatīvyūhasūtra (Amituo Sanyesan Fo Saloufo Tan Guodu Rendao Jing) 《阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經》 Scroll 2 14

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
知爱欲 知愛欲 當知愛欲 Lou Fen Bu Jing (Nibbedhika) 《漏分布經》 Scroll 1 19
离爱欲 離愛欲 離愛欲 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 10
爱欲心 愛欲心 調伏愛欲心 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 18 8
生爱欲 生愛欲 遂生愛欲 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 6
爱欲受 愛欲受 亦當知從愛欲受殃 Lou Fen Bu Jing (Nibbedhika) 《漏分布經》 Scroll 1 5
爱欲分布 愛欲分布 亦當知愛欲分布 Lou Fen Bu Jing (Nibbedhika) 《漏分布經》 Scroll 1 5
行令爱欲 行令愛欲 亦當知受何行令愛欲畢 Lou Fen Bu Jing (Nibbedhika) 《漏分布經》 Scroll 1 5
爱欲毕 愛欲畢 亦當知受何行令愛欲畢 Lou Fen Bu Jing (Nibbedhika) 《漏分布經》 Scroll 1 5
爱欲深 愛欲深 愛欲深染著 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 20 4
弃爱欲 棄愛欲 二棄愛欲 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 3

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
二者遠離愛欲 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
愛欲別離 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 2
愛欲 Scroll 1 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 1
是以輿國小婦女愛欲 Scroll 2 in Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 5
愛欲 Scroll 1 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 11
行者愛欲 Scroll 2 in Chang Ahan Shi Bao Fa Jing 《長阿含十報法經》 2
愛欲 Scroll 1 in Ambaṭṭhasutta 《佛開解梵志阿颰經》 1
愛欲 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 9
於是人間愛欲 Scroll 1 in Sāmaññaphalasutta 《寂志果經》 7
愛欲 Scroll 10 in Qishi Jing 《起世經》 1
便愛欲 Scroll 10 in Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 1
愛欲 Scroll 1 in Lou Fen Bu Jing (Nibbedhika) 《漏分布經》 38
愛欲在家 Scroll 1 in Laizhaheluo Jing (Raṭṭhapālasutta) 《賴吒和羅經》 5
世間愛欲 Scroll 1 in Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 3
行為愛欲 Scroll 1 in Pu Fa Yi Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《普法義經》 2
愛欲 Scroll 1 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 4
比丘愛欲 Scroll 3 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
愛欲煩惱 Scroll 4 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 2
愛欲 Scroll 5 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
愛欲 Scroll 6 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
愛欲 Scroll 1 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
愛欲使 Scroll 2 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 3
愛欲 Scroll 7 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
愛欲 Scroll 9 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
愛欲 Scroll 12 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1