NTI Reader
NTI Reader

爱欲 (愛欲) àiyù

àiyù noun love and desire / sensuality / kāma
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: kāma, Pali: kāma, Japanese: yoku (BL 'kāma'; Ding '愛欲'; FGDB '愛欲'; SH '愛欲')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Lou Fen Bu Jing (Nibbedhika) 《漏分布經》 Scroll 1 38
Lakṣaṇānusāraśāstra (Sui Xiang Lun) 《隨相論》 Scroll 1 37
Notes on the Sūtra of Forty-Two Sections 《註四十二章經》 Scroll 1 20
Daoxing Bore Jing 《道行般若經》 Scroll 5 15
Chu Yao Jing (Dharmapada) 《出曜經》 Scroll 4 15
Kāśyapaparivarta (Yi Ri Monibao Jing) 《遺日摩尼寶經》 Scroll 1 15
Sukhāvatīvyūhasūtra (Amituo Sanyesan Fo Saloufo Tan Guodu Rendao Jing) 《阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經》 Scroll 2 14
Ugradattaparipṛcchā (Yu Jialuo Yue Wen Pusa Xing Jing) 《郁迦羅越問菩薩行經》 Scroll 1 14
Suvikrāntacintādevaputraparipṛcchā (Fo Shuo Xu Zhen Tianzi Jing) 《佛說須真天子經》 Scroll 3 14
Suvikrāntacintādevaputraparipṛcchā (Fo Shuo Xu Zhen Tianzi Jing) 《佛說須真天子經》 Scroll 4 14

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
知爱欲 知愛欲 當知愛欲 Lou Fen Bu Jing (Nibbedhika) 《漏分布經》 Scroll 1 19
离爱欲 離愛欲 離愛欲 Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 Scroll 1 10
爱欲心 愛欲心 調伏愛欲心 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 18 8
爱欲尽 愛欲儘 亦當知愛欲盡 Lou Fen Bu Jing (Nibbedhika) 《漏分布經》 Scroll 1 5
爱欲受 愛欲受 亦當知從愛欲受殃 Lou Fen Bu Jing (Nibbedhika) 《漏分布經》 Scroll 1 5
爱欲毕 愛欲畢 亦當知受何行令愛欲畢 Lou Fen Bu Jing (Nibbedhika) 《漏分布經》 Scroll 1 5
生爱欲 生愛欲 遂生愛欲 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 10 5
行令爱欲 行令愛欲 亦當知受何行令愛欲畢 Lou Fen Bu Jing (Nibbedhika) 《漏分布經》 Scroll 1 5
爱欲分布 愛欲分布 亦當知愛欲分布 Lou Fen Bu Jing (Nibbedhika) 《漏分布經》 Scroll 1 5
爱欲深 愛欲深 愛欲深染著 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 20 4