NTI Reader
NTI Reader

见法 (見法) jiànfǎ

 1. jiànfǎ set phrase for a Dharma to manifest in the world
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: Same as 現法, a sense found in the Āgamas (FGDB '見法')
 2. jiànfǎ set phrase to realize the impermanence and nonself of all dharmas
  Domain: Buddhism 佛教
  Notes: A sense found in the Āgamas (FGDB '見法')
 3. jiànfǎ set phrase to understand reality
  Domain: Buddhism 佛教 , Subdomain: Esoteric Buddhism 密教
  Notes: As a sign of achievement in esoteric buddhist practice (Ding '見法'; FGDB '見法')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 41 18
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 47 14
Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 15 12
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 12
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apidamo Fa Zhi Zu Lun) 《阿毘達磨發智論》 Scroll 2 11
Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 8 10
Śālistambhakasūtra (Cishi Pusa Suo Shuo Dasheng Yuan Sheng Dao Nian Gan Yu Jing) 《慈氏菩薩所說大乘緣生稻卄幹喻經》 Scroll 1 9
Dasheng Zhong Guan Shi Lun Di Juan Di Juan 《大乘中觀釋論》 Scroll 3 9
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 32 9
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 8 9

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
见法般涅槃 見法般涅槃 是則見法般涅槃 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 7 12
便见法 便見法 若見緣起便見法 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 7 8
见法涌 見法涌 何時當見法涌菩薩從彼得聞甚深般若波羅蜜多 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 398 7
见法知法 見法知法 見法知法 Vipaśyin Buddha Sūtra 《毘婆尸佛經》 Scroll 2 7
见法界 見法界 見法界 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 74 6
见法要 見法要 宣說永斷諸見法要 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 411 6
见法安乐 見法安樂 見法安樂 Fo Wei Huangzuyuan Lao Poluomen Shuo Xue Jing (Verañja) 《佛為黃竹園老婆羅門說學經》 Scroll 1 5
能见法 能見法 修正道故能見法界 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 567 4
遥见法 遙見法 即便遙見法涌菩薩摩訶薩正處七寶臺坐師子座 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 399 4
不可见法 不可見法 不可見法非為般若波羅蜜 Pañcaviṃśatisāhasrikā-prajñāpāramitā Sūtra 《放光般若經》 Scroll 2 4