NTI Reader
NTI Reader

释种 (釋種) shì zhǒng

shì zhǒng set phrase Śākya-seed / the disciples of Śākyamuni Buddha
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '釋種'; FGDB '釋種'; SH '釋種')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 2 35
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 26 35
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 33
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 8 27
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 9 23
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 13 23
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 4 22
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 12 20
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 58 20
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 3 20

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
释种子 釋種子 彼眾中有釋種子 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 55
瞿昙释种 瞿曇釋種 沸伽羅娑羅婆羅門聞沙門瞿曇釋種子出家成道 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 20
沙门释种 沙門釋種 我是沙門釋種子也 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 12
执杖释种 執杖釋種 執杖釋種出迦毘羅越至世尊所 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 35 11
释种闻 釋種聞 時諸釋種聞佛所說 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 41 6
释种中 釋種中 於釋種中剃除鬚髮 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 22 5
五百释种 五百釋種 大臣即往至五百釋種所 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 26 5
释种女 釋種女 便往至孫陀利釋種女所 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 7 5
释种家 釋種家 若生釋種家 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 45 4
生释种 生釋種 因此生釋種 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 4