NTI Reader
NTI Reader

释种 (釋種) shì zhǒng

shì zhǒng set phrase Śākya-seed / the disciples of Śākyamuni Buddha
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '釋種'; FGDB '釋種'; SH '釋種')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 26 35
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 2 35
Shijia Pu 《釋迦譜》 Scroll 1 33
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 8 27
Vinayavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Po Seng Shi) 《根本說一切有部毘奈耶破僧事》 Scroll 9 23
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 13 23
Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 4 22
The Great T'ang Dynasty Record of the Western Regions 《大唐西域記》 Scroll 3 20
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 12 20
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 58 20

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
释种子 釋種子 彼眾中有釋種子 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 4 55
瞿昙释种 瞿曇釋種 沸伽羅娑羅婆羅門聞沙門瞿曇釋種子出家成道 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 13 20
沙门释种 沙門釋種 我是沙門釋種子也 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 6 12
执杖释种 執杖釋種 執杖釋種出迦毘羅越至世尊所 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 35 11
五百释种 五百釋種 大臣即往至五百釋種所 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 26 9
释种闻 釋種聞 時諸釋種聞佛所說 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 41 6
释种中 釋種中 於釋種中剃除鬚髮 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 22 5
释种女 釋種女 便往至孫陀利釋種女所 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 7 5
生释种 生釋種 因此生釋種 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 13 4
释种家 釋種家 若生釋種家 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 45 4