NTI Reader
NTI Reader

生身 shēng shēn

shēng shēn set phrase the physical body of a Buddha
Domain: Buddhism 佛教
Notes: In contrast with 法身 dharmakāya (Ding '生身'; FGDB '生身'; SH '生身')

Contained in

意生身

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Guan Wu Liang Shou Fo Jing Shu Miao Zong Chao 《觀無量壽佛經疏妙宗鈔》 Scroll 5 27
Jingang Ding Jing Jingang Jie Dadao Chang Piluzhena Rulai Zi Shouyong Shen Nei Zheng Zhi Juanshu Fashen Yiming Fo Zuishang Cheng Mimi Sanmodi Li Chan Wen 《金剛頂經金剛界大道場毘盧遮那如來自受用身內證智眷屬法身異名佛最上乘祕密三摩地禮懺文》 Scroll 1 16
Jin Guangming Jing Wen Ju Ji 《金光明經文句記》 Scroll 3 14
Fenbie Yuanqi Chu Sheng Famen Jing 《分別緣起初勝法門經》 Scroll 1 12
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 14 11
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 34 10
Venerable Kumārajīva's Great Meaning 《鳩摩羅什法師大義》 Scroll 1 10
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 173 10
Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 30 9
Jin Guang Ming Zui Sheng Wang Jing Shu 《金光明最勝王經疏》 Scroll 2 9

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
生身具足 生身具足 應圓滿生身具足 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 54 9
圆满生身 圓滿生身 應圓滿生身具足 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 54 9
生身识 生身識 生身識 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 13 7
得意生身 得意生身 得意生身 Fang Guang Da Zhuangyan Jing (Lalitavistara) 《方廣大莊嚴經》 Scroll 2 7
生身死 生身死 有幾法生身死已 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 58 6
生身见 生身見 生身見 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 26 5
生身观 生身觀 生身觀者 Siwei Lue Yao Fa 《思惟略要法》 Scroll 1 4
生身及 生身及 此之三地隨意生身及無漏業 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 119 4
三法生身 三法生身 有三法生身死已 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 58 4
念生身 念生身 所因之念生身識者 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 33 4