NTI Reader
NTI Reader

三归 (三歸) sānguī

sānguī set phrase to take refuge in the Triple Gem
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 三歸依

Contained in

三归五戒慈心厌离功德经佛说嗟韈曩法天子受三归依获免恶道经嗟韈曩法天子受三归依获免恶道经三归依三归戒趣三归依

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 3 49
Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 6 38
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 14 38
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 87 34
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 14 33
Da Ban Niepan Jing Ji Jie 《大般涅槃經集解》 Scroll 19 30
Sarvāstivādavinayavibhāṣā (Sapoduopinipiposha) 《薩婆多毘尼毘婆沙》 Scroll 1 30
Fo Shuo Guan Ding Jing 《佛說灌頂經》 Scroll 3 20
Upāsakāśīlasūtra (Youposai Jie Jing) 《優婆塞戒經》 Scroll 5 19
Dasheng Fa Yuan Yi Lin Zhang 《大乘法苑義林章》 Scroll 3 19

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
受三归 受三歸 又沙門瞿曇授波斯匿王及瓶沙王受三歸五戒 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 94
三归五戒 三歸五戒 又沙門瞿曇授波斯匿王及瓶沙王受三歸五戒 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 15 39
说三归 說三歸 若說三歸者 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 6 13
受持三归 受持三歸 從四方來受持三歸 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 39 11
三归及 三歸及 時彼尊者為說三歸及五戒法 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 4 10
授三归 授三歸 授三歸竟 Guoqu Xianzai Yinguo Jing (Sūtra on Past and Present Causes and Effects) 《過去現在因果經》 Scroll 3 5
不受三归 不受三歸 若不受三歸 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 6 5
成三归 成三歸 成三歸不 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 6 5
三归法 三歸法 受三歸法 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 6 4
供养三归 供養三歸 則得具足供養三歸 Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 Scroll 5 4