NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

坚持不懈 (堅持不懈) jiānchí bù xiè

jiānchí bù xiè set phrase to persevere unremittingly
Domain: Idiom 成语
Notes: (CC-CEDICT '堅持不懈'; CCI p. 15; Guoyu '堅持不懈')