NTI Reader
NTI Reader

雪岭 (雪嶺) xuělǐng

xuělǐng proper noun The Himalayas
Domain: Buddhism 佛教 , Concept: Place Name 地名
Notes: See 雪山

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
You Fang Ji Chao 《遊方記抄》 Scroll 1 3
Shi Jian Ji Gu Lue Xu Ji 《釋鑑稽古略續集》 Scroll 2 3
Yaoshi Qi Fo Gongyang Yi Gui Ruyi Wang Jing 《藥師七佛供養儀軌如意王經》 Scroll 1 3
Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 4 2
Zhe Yi Lun 《折疑論》 Scroll 1 2
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 8 2
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 12 2
A Biography of the Tripitaka Master of the Great Ci'en Monastery of the Great Tang Dynasty 《大唐大慈恩寺三藏法師傳》 Scroll 8 2
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 7 1
The Great Tang Biographies of Eminent Monks who Sought the Dharma in the Western Regions 《大唐西域求法高僧傳》 Scroll 2 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
踰雪岭 踰雪嶺 沙登踰雪嶺 Biographies of Eminent Monks 《高僧傳》 Scroll 3 6
登雪岭 登雪嶺 頻登雪嶺更獲半珠 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 4 4
销雪岭 銷雪嶺 體注眾流如銷雪嶺 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 9 4
骨雪岭 骨雪嶺 如香城粉骨雪嶺忘軀 Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 Scroll 28 3
过雪岭 過雪嶺 越天山過雪嶺 Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 22 3
岭雪岭 嶺雪嶺 躬乘沙嶺雪嶺 Supplement to the Biographies of Eminent Monks 《續高僧傳》 Scroll 4 3
雪岭泥 雪嶺泥 如何是雪嶺泥牛吼 Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 《雲門匡真禪師廣錄》 Scroll 1 3
雪岭双 雪嶺雙 雪嶺雙林 Wang Sheng Xifang Jing Tu Rui Ying Chuan 《往生西方淨土瑞應傳》 Scroll 2 2
雪岭忘 雪嶺忘 如香城粉骨雪嶺忘軀 Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 Scroll 28 2
雪岭东 雪嶺東 踰雪嶺東越沙河 Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 8 2