NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

万法 (萬法) wàn fǎ

wàn fǎ set phrase myriad phenomena / all things
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '萬法'; FGDB '萬法'; SH '萬法')

Contained in

一心万法一生万法心生万法万法一心万法一如万法心生万法唯心万法归心

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Commentary on the Hundred Treatise 《百論疏》 Scroll 2 21
The Platform Sutra of the Sixth Patriarch 《六祖大師法寶壇經》 Scroll 1 18
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 3 13
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 2 12
Chan Zong Jue Yi Ji 《禪宗決疑集》 Scroll 1 12
Commentary on the Mūlamadhyamakakārikā 《中觀論疏》 Scroll 1 12
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 98 11
Commentary on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論疏》 Scroll 1 11
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 99 10
The Southern School Sudden Teaching Mahāyāna Perfection of Wisdom in 25,000 Lines Sixth Patriarch Huineng Platform Sutra 《南宗頓教最上大乘摩訶般若波羅蜜經六祖惠能大師於韶州大梵寺施法壇經》 Scroll 1 10

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
八万法 八萬法 我從如來受八萬法聚 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 63
万法藏 萬法藏 名八萬法藏 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 6 21
万法蕴 萬法蘊 於佛所受持八萬法蘊 Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 40 17
万法门 萬法門 六萬法門 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 13
万法聚 萬法聚 我從如來受八萬法聚 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 13
六万法 六萬法 六萬法聚門 Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 Scroll 1 5
万法阴 萬法陰 受八萬法陰 Abhidharmavibhāṣāśāstra (Apitan Pi Po Sha Lun) 《阿毘曇毘婆沙論》 Scroll 39 5
万法明 萬法明 為三地菩薩說萬法明門 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 2 5
该万法 該萬法 普該萬法不拘 Dafang Guang Fo Huayan Jing Shu 《大方廣佛華嚴經疏》 Scroll 25 5
知万法 知萬法 則知萬法不出此心 Jingang Jing Zuan Yao Kan Ding Ji 《金剛經纂要刊定記》 Scroll 1 4

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
如來萬法 Scroll 8 in Madhyamāgama 《中阿含經》 4
萬法 Scroll 6 in Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 2
萬法 Scroll 1 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 2
萬法 Scroll 8 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
緣覺所有萬法 Scroll 9 in Bei Hua Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《悲華經》 1
萬法 Scroll 1 in Dasheng Bei Fen Tuo Li Jing (Karuṇāpuṇḍarīkasūtra) 《大乘悲分陀利經》 2
菩薩萬法 Scroll 2 in Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 1
萬法 Scroll 1 in Renwang Huguo Boreluomi Jing 《仁王護國般若波羅蜜多經》 1
一切萬法 Scroll 1 in Vajrasamādhi 《金剛三昧經》 3
萬法 Scroll 55 in Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 1
譬如一切差別萬法 Scroll 1 in Ratnolkādhāraṇisūtra (Dafangguang Puxian Suo Shuo Jing) 《大方廣總持寶光明經》 1
差別萬法 Scroll 4 in Ratnolkādhāraṇisūtra (Dafangguang Puxian Suo Shuo Jing) 《大方廣總持寶光明經》 1
廣大八百萬法 Scroll 77 in Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 1
真淨萬法 Scroll 1 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 2
萬法 Scroll 36 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahaparinirvana Sutra) 《大般涅槃經》 1
萬法 Scroll 33 in Mahāparinirvāṇasūtra (Mahayana Mahaparinirvana sutra) 《大般涅槃經》 1
應有萬法差別 Scroll 33 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 1
如是萬法一切 Scroll 38 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 2
如是萬法和合 Scroll 40 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 1
一切萬法亦復如是 Scroll 43 in Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 1
萬法 Scroll 1 in Yogacārabhūmi (Damo Duoluo Chan Jing) 《達摩多羅禪經》 2
菩薩大智慧萬法 Scroll 1 in Ajātaśatrukaukṛtyavinodana (Fo Shuo Wei Ceng You Zhengfa Jing) 《佛說未曾有正法經》 1
瓔珞萬法 Scroll 2 in Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 2
一切萬法言語 Scroll 1 in Jingang Ding Yujia Lue Shu San Shi Qi Zun Xin Yao 《金剛頂瑜伽略述三十七尊心要》 3
萬法 Scroll 1 in San Zhong Xi Di Po Diyu Zhuan Yezhang Chu San Jie Mimi Tuoluoni Fa 《三種悉地破地獄轉業障出三界祕密陀羅尼法》 2