NTI Reader
NTI Reader

堪能 kānnéng

kānnéng noun ability to undertake
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '堪能'; SH '堪能')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 14 23
Abhidharmavijñānakāyapādaśāstra (Apidamo Shi Shen Zu Lun) 《阿毘達磨識身足論》 Scroll 2 19
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 45 17
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 14
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 35 13
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 44 10
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 13 10
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 21 10
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 37 9
Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 52 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
堪能离 堪能離 堪能離老 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 14 16
堪能荷负 堪能荷負 唯有菩薩堪能荷負如斯重擔 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 88 8
今堪能 今堪能 我今堪能受勝妙法 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 7
堪能教化 堪能教化 堪能教化令其信敬 Fo Ben Xing Ji Jing (Abhiniṣkramaṇasūtra) 《佛本行集經》 Scroll 52 6
多堪能 多堪能 有多堪能 Mahākaruṇāpuṇḍarīkasūtra (Dabei Jing) 《大悲經》 Scroll 2 6
胜堪能 勝堪能 此三昧門方便無量有勝堪能 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 7 6
堪能往 堪能往 汝等諸人訪覓一人堪能往化淨飯王者 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 61 5
堪能方便 堪能方便 堪能方便 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 7 5
堪能受 堪能受 我今堪能受勝妙法 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 10 5
婆罗门堪能 婆羅門堪能 婆羅門堪能斷色 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 1 4