NTI Reader
NTI Reader

木叉 mùchā

  1. mùchā set phrase rules of conduct for monks / prātimokṣa
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: See 波羅提木叉
  2. mùchā noun liberation / emancipation / vimokṣa
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: See 解脫

Contained in

毘木叉十诵比丘波罗提木叉戒本十诵比丘尼波罗提木叉戒本波罗提木叉波罗提毘木叉般罗底木叉钵喇底木叉

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Commentary on the Treatise on Contemplating Thoughts 《觀心論疏》 Scroll 1 20
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 22 18
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 2 11
A Brief Commentary and Summary of the Sūtra On The Buddha's Bequeathed Teaching 《佛遺教經論疏節要》 Scroll 1 10
Abhidharmakośaśāstra (Apidamo Ju She Shi Lun) 《阿毘達磨俱舍釋論》 Scroll 11 9
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 8
Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 9 8
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 8
Mohesengzhi Lu Da Biqiu Jie Ben 《摩訶僧祇律大比丘戒本》 Scroll 1 7
Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 《根本薩婆多部律攝》 Scroll 1 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
提木叉 提木叉 羅提木叉律儀 Ratnameghasūtra (Fo Shuo Bao Yu Jing) 《佛說寶雨經》 Scroll 1 95
底木叉 底木叉 上座自說波羅底木叉 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 8 31
木叉戒 木叉戒 律儀木叉戒 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 56 26
木叉中说 木叉中說 木叉中說 Mohesengzhi Lu Da Biqiu Jie Ben 《摩訶僧祇律大比丘戒本》 Scroll 1 9
木叉戒经 木叉戒經 謂說波羅底木叉戒經 Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye) 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》 Scroll 19 7
答木叉 答木叉 四問更重答木叉 Da Ban Niepan Jing Shu 《大般涅槃經疏》 Scroll 9 5
木叉经 木叉經 汝等半月半月應說波羅底木叉經 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 27 4
木叉护 木叉護 羅提木叉護 Abhidharmakośaśāstra (Apidamo Ju She Shi Lun) 《阿毘達磨俱舍釋論》 Scroll 10 4
木叉法 木叉法 提木叉法 Mahāsaṅghikavinaya (Mohesengzhi Lu) 《摩訶僧祇律》 Scroll 1 4
释木叉 釋木叉 以釋木叉毘 Shengman Bao Ku 《勝鬘寶窟》 Scroll 2 4