NTI Reader
NTI Reader

勤苦 qín kǔ

qín kǔ set phrase devoted and suffering
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '勤苦'; SH '勤苦')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Abhidharmasaṅgītīparyāyapādaśāstra (Apidamo Ji Yi Men Zu Lun) 《阿毘達磨集異門足論》 Scroll 9 39
Nili Jing (Bālapaṇḍitasutta) 《泥犁經》 Scroll 1 28
Sukhāvatīvyūhasūtra (Amituo Sanyesan Fo Saloufo Tan Guodu Rendao Jing) 《阿彌陀三耶三佛薩樓佛檀過度人道經》 Scroll 2 17
Caturdārakasamādhisūtra (Fangdeng Ban Niepan Jing) 《方等般泥洹經》 Scroll 2 13
Sukhāvatīvyūhasūtra (The Infinite Life Sutra) 《無量壽經》 Scroll 2 12
Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 5 12
Da Ming Du Jing 《大明度經》 Scroll 5 11
Daoxing Bore Jing 《道行般若經》 Scroll 8 10
Sukhāvatīvyūhasūtra (Wuliang Qingjing Pingdeng Jue Jing) 《無量清淨平等覺經》 Scroll 4 9
Garbhāvakrāntinirdeśa (Bao Tai Jing) 《佛說胞胎經》 Scroll 1 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
泥犁勤苦 泥犁勤苦 願聞泥犁勤苦譬喻 Nili Jing (Bālapaṇḍitasutta) 《泥犁經》 Scroll 1 19
勤苦行 勤苦行 作勤苦行 Qian Shi San Zhuan Jing 《前世三轉經》 Scroll 1 13
大勤苦 大勤苦 在世間甚大勤苦 Heng Shui Jing (Uposatha) 《恒水經》 Scroll 1 7
作勤苦 作勤苦 吾織作勤苦不懈 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 2 5
年勤苦 年勤苦 在優留毘六年勤苦 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 35 4
修勤苦 修勤苦 菩薩修勤苦行竟六年已 Pu Yao Jing (Lalitavistara) 《普曜經》 Scroll 5 4
受勤苦 受勤苦 久受勤苦然後乃成 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 4
修行勤苦 修行勤苦 今所修行勤苦如是 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 12 3
中勤苦 中勤苦 泥犁中勤苦如是 Nili Jing (Bālapaṇḍitasutta) 《泥犁經》 Scroll 1 3
生死勤苦 生死勤苦 悲愍眾生生死勤苦 Collection of Writings about the Six Pāramitās (Liu Du Ji Jing) 《六度集經》 Scroll 1 3