NTI Reader
NTI Reader

西天 Xītiān

Xītiān proper noun India / Indian continent
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '西天'; SH '西天')

Contained in

西天戒日王

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 52 18
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 43 14
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 53 13
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 44 12
A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 36 12
Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 《雲門匡真禪師廣錄》 Scroll 2 11
You Fang Ji Chao 《遊方記抄》 Scroll 1 10
Fo Zu Lidai Tong Zai 《佛祖歷代通載》 Scroll 22 9
Shi Shi Yao Lan 《釋氏要覽》 Scroll 1 8
Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 《雲門匡真禪師廣錄》 Scroll 1 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
西天译经 西天譯經 西天譯經三藏朝散大夫試鴻臚卿傳教大師臣法天奉 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 585
西天中印 西天中印 西天中印度惹爛駄囉國密林寺三藏明教大師賜紫沙門臣天息災奉 Fenbie Shan E Bao Ying Jing (Śukasūtra)《分別善惡報應經》 Scroll 1 49
西天竺 西天竺 從南天竺當轉至西天竺 Daoxing Bore Jing 《道行般若經》 Scroll 4 19
西天三藏 西天三藏 乃本朝西天三藏法賢譯 Foshuo Da Amituo Jing 《佛說大阿彌陀經》 Scroll 1 17
宋西天 宋西天 宋西天同譯經寶法大師賜紫沙門智吉祥等奉 Fo Shuo Ju Li Zhangzhe Suo Wen Dasheng Jing 《佛說巨力長者所問大乘經》 Scroll 1 16
到西天 到西天 到西天竺 Jing Tu Huo Wen 《淨土或問》 Scroll 1 14
西天北 西天北 西天北印度烏填曩國帝釋宮寺 Dhvajāgrakeyūrādhāraṇī (Fo Shuo Wu Neng Sheng Fan Wang Rulai Zhuangyan Tuoluoni Jing) 《佛說無能勝幡王如來莊嚴陀羅尼經》 Scroll 1 11
西天二十八 西天二十八 佛西天二十八祖唐土六祖 Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 《雲門匡真禪師廣錄》 Scroll 1 11
西天四 西天四 西天四七東土二三 Lushan Lian Zong Bao Jian 《廬山蓮宗寶鑑》 Scroll 10 8
西天暮 西天暮 朝到西天暮歸唐土 Quotations from Chan Master Yunmen Kuangzhen 《雲門匡真禪師廣錄》 Scroll 1 7