NTI Reader
NTI Reader

所为 (所為) suǒwèi

suǒwèi set phrase what one does / doings
Domain: Modern Chinese 现代汉语
Notes: (CC-CEDICT '所為'; Guoyu '所為')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 1 32
Si Fen Lu Xingshi Chao Zi Chi Ji 《四分律行事鈔資持記》 Scroll 1 30
Mahāmāyūrividyārājñī (Fo Shuo Da Jinse Kongque Wang Zhou Jing) 《佛說大金色孔雀王呪經》 Scroll 1 27
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 391 24
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 24 24
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 33 22
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 20 22
Mahāmāyūrividyārājñī (Kongque Wang Zhou Jing) 《孔雀王呪經》 Scroll 1 22
Qi Yao Xingchen Bie Xing Fa 《七曜星辰別行法》 Scroll 1 21
Da Ban Niepan Jing Yi Ji 《大般涅槃經義記》 Scroll 2 21

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
人所为 人所為 謂人所為一切皆因宿命造 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 3 18
子所为 子所為 族姓子所為 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 8 16
所为作 所為作 當何所為作 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 17 14
所为出家 所為出家 或所為出家學道 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 27 12
沙门所为 沙門所為 此必沙門所為 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 15 11
大沙门所为 大沙門所為 疑是大沙門所為也 Taizi Rui Ying Ben Qi Jing 《太子瑞應本起經》 Scroll 2 7
所为弟子 所為弟子 如尊師所為弟子起大慈哀 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 18 7
尊师所为 尊師所為 如尊師所為弟子起大慈哀 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 18 7
所为比丘 所為比丘 尊者大目乾連便知世尊所為比丘說 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 9 5
随所为 隨所為 隨所為 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 4 5