NTI Buddhist Text Reader

Options
Match type:

{{results.msg}}

Dictionary Search Results
Chinese Text Pinyin English Notes
{{word.text}} {{word.text}} {{word.pinyin}} {{word.english}} {{word.notes | limitTo: 100}} ... details All {{word.count}} word senses

大比丘 dà bìqiū

dà bìqiū set phrase a great monastic / a great bhikṣu
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '大比丘'; FGDB '大比丘'; SH '大比丘')

Contained in

摩诃僧只律大比丘戒本大比丘三千威仪

Word is mentioned most frequently in

Truncated for common words

CollectionDocument TitleOccurrences
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 56 12
Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 1 11
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 2 11
Niyatāniyatagatimudrāvatārasūtra (Li Zhuangyan Sanmei Jing) 《力莊嚴三昧經》 Scroll 1 10
Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 5 9
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 34 8
Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 3 7
Si Fen Lu Shan Fan Bu Que Xingshi Chao 《四分律刪繁補闕行事鈔》 Scroll 3 6
Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 41 6
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 50 6

Collocations

SimplifiedTraditionalExampleExample ReferenceFrequency
大比丘众 大比丘眾 與大比丘眾千二百五十人俱 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 87
八千大比丘 八千大比丘 槃頭城有十六萬八千大比丘眾 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 2
大比丘僧 大比丘僧 佛與大比丘僧 Heng Shui Jing (Uposatha) 《恒水經》 Scroll 1 2

Usage

Sampled for common words

ExampleSourceOccurrences
大比丘二百五 Scroll 1 in Dīrghāgama 《長阿含經》 3
大比丘二百五 Scroll 2 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
大比丘二百五 Scroll 5 in Dīrghāgama 《長阿含經》 2
大比丘二百五 Scroll 6 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
大比丘二百五 Scroll 8 in Dīrghāgama 《長阿含經》 1
大比丘二百五 Scroll 1 in Mahāparinibbānasutta 《大般涅槃經》 1
大比丘二百五 Scroll 1 in Brahmajālasūtra 《梵網六十二見經》 1
大比丘二百五 Scroll 1 in Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 1
大比丘從而 Scroll 1 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
大比丘夏坐 Scroll 2 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
大比丘 Scroll 3 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
大比丘 Scroll 4 in Madhyamāgama 《中阿含經》 2
世尊大比丘 Scroll 5 in Madhyamāgama 《中阿含經》 1
大比丘 Scroll 1 in Heng Shui Jing (Uposatha) 《恒水經》 1
大比丘 Scroll 1 in Fa Hai Jing 《法海經》 1
大比丘 Scroll 1 in Shou Sui Jing (Anumānasutta) 《受歲經》 1
大比丘 Scroll 1 in Qutanmi Ji Guo Jing (Gotamī) 《瞿曇彌記果經》 1
大比丘五百 Scroll 1 in Shou Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《受新歲經》 1
大比丘四千 Scroll 1 in Xin Sui Jing (Pravāraṇasūtra) 《新歲經》 1
大比丘 Scroll 1 in Guangyi Famen Jing (Arthavighuṣṭasūtra) 《廣義法門經》 1
目揵連大比丘 Scroll 25 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
大比丘五百 Scroll 45 in Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 1
五百大比丘 Scroll 5 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
世尊二百五大比丘 Scroll 7 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 1
大比丘五百 Scroll 12 in An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 2