NTI Reader
NTI Reader

妙智 miào zhì

miào zhì set phrase wonderful Buddha-wisdom
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '妙智'; SH '妙智')

Contained in

妙智慧

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 50 18
Praśāntaviniścayaprātihāryasamādhisūtra (Ji Zhao Shenbian Sanmodi Jing) 《寂照神變三摩地經》 Scroll 1 14
Vibhāṣāśāstra (Bing Po Sha Lun) 《鞞婆沙論》 Scroll 7 14
Miaofa Lianhua Jing Xuan Yi 《妙法蓮華經玄義》 Scroll 3 12
Huayan Jing Tan Xuan Ji 《華嚴經探玄記》 Scroll 1 11
Mahāyānasaṅgrahopanibandhana (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 9 11
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 412 10
Da Boreluomiduo Jing Bore Li Qu Fen Shu Zan 《大般若波羅蜜多經般若理趣分述讚》 Scroll 1 10
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 22 9
Fenbie Yuanqi Chu Sheng Famen Jing 《分別緣起初勝法門經》 Scroll 2 8

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
菩萨妙智 菩薩妙智 菩薩妙智者 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 22 9
清净妙智 清凈妙智 清淨妙智慢法不生 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 6 7
妙智身 妙智身 妙智身 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 568 7
三世妙智 三世妙智 則能淨修三世妙智 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 364 6
佛妙智 佛妙智 以佛妙智安立有情三聚差別 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 465 5
大妙智 大妙智 薄伽梵以無量劫中修諸福智所獲清淨決定勝法大妙智印 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 8 5
妙智清净 妙智清凈 無礙妙智清淨眼 The Sūtra on the Mahāyāna Practice of the Six Perfections 《大乘理趣六波羅蜜多經》 Scroll 2 4
妙智印 妙智印 薄伽梵以無量劫中修諸福智所獲清淨決定勝法大妙智印 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 8 4
妙智道 妙智道 當生妙智道 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 77 3
妙智力 妙智力 以妙智力化邪見眾 Dasheng Bensheng Xin Di Guan Jing 《大乘本生心地觀經》 Scroll 7 3