NTI Reader
NTI Reader

音像档案 (音像檔案) yīnxiàng dàngàn

yīnxiàng dàngàn set phrase audiovisual archive
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Library Science 图书馆学
Notes: (GLSIB, p. 9)