NTI Reader
NTI Reader

图书馆分类法 (圖書館分類法) túshūguǎn fēnlèifǎ

túshūguǎn fēnlèifǎ set phrase library classification
Domain: Information Science 信息学 , Subdomain: Library Science 图书馆学
Notes: (GLSIB, p. 66)