NTI Reader
NTI Reader

清信士 qīngxìnshì

qīngxìnshì noun male lay person / upāsaka
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 近事男

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Zhen Yuan Xin Ding Shijiao Mulu 《貞元新定釋教目錄》 Scroll 24 18
Kaiyuan Shijiao Lu 《開元釋教錄》 Scroll 14 17
Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 5 13
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 37 9
The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 9 9
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 2 9
Da Tang Nei Dian Lu 《大唐內典錄》 Scroll 2 8
Brahmaviśeṣacintīparipṛcchā (Chi Xin Fantian Suo Wen Jing) 《持心梵天所問經》 Scroll 2 6
The Lotus Sutra (Zheng Fa Hua Jing) 《正法華經》 Scroll 1 6
Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 30 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
清信士女 清信士女 四輩弟子比丘比丘尼清信士女所見供養 Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 Scroll 1 56
及清信士 及清信士 及清信士 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 10
比丘尼清信士 比丘尼清信士 四輩弟子比丘比丘尼清信士女所見供養 Gu Lai Shi Shi Jing 《古來世時經》 Scroll 1 7
清信士清信女 清信士清信女 其有除饉男除饉女清信士清信女 Nirvāṇa Sūtra 《佛般泥洹經》 Scroll 2 7
五百清信士 五百清信士 五百清信士 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 1 5
夫清信士 夫清信士 夫清信士之法應持幾戒 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 20 4
云海清信士 雲海清信士 但云清信士女 Xin Huayan Jing Lun 《新華嚴經論》 Scroll 33 4
清信士严佛调 清信士嚴佛調 一後漢清信士嚴佛調譯一卷名古 Wei Mo Jing Lue Shu Chui Yu Ji 《維摩經略疏垂裕記》 Scroll 1 4
清信士聶承远 清信士聶承遠 西晉清信士聶承遠譯 Fo Shuo Chao Ri Ming Sanmei Jing 《佛說超日明三昧經》 Scroll 1 4
一清信士 一清信士 有一清信士 Jātaka stories (Sheng Jing) 《生經》 Scroll 5 4