NTI Reader
NTI Reader

身识 (身識) shēn shí

shēn shí set phrase body consciousness / consciousness of touch / kāyavijñāna
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: kāyavijñāna, Pali: kāyaviññāṇa, Japanese: shinshiki (BL 'kāyavijñāna'; Ding '身識'; FGDB '身識'; SH '身識')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 77 30
Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 17 27
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 114 20
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 116 20
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 2 19
Notes on the Abhidharmakośabhāṣya 《俱舍論記》 Scroll 1 16
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 115 16
Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 127 14
Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 18 14
The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 186 13

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
身识界 身識界 身識界 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 47 853
身识身识 身識身識 如是了知身識身識空 Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 16 38
身识空 身識空 如是了知身識身識空 Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 16 21
耳身识 耳身識 耳身識界亦 Abhidharmaprakaraṇapādaśāstra (Apidamo Pin Lei Zu Lun) 《阿毘達磨品類足論》 Scroll 10 19
身识生 身識生 身識生時 Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 16 15
舌身识 舌身識 耳鼻舌身識和合想滅故 Daśabhūmikasūtraśāstra (Treatise on the Scripture of the Ten Stages) 《十地經論》 Scroll 5 15
了知身识 了知身識 如是了知身識身識空 Pitāputrasamāgama (Fu Zi He Ji Jing) 《父子合集經》 Scroll 16 12
界身识 界身識 身識界身識界性空故 The Large Sūtra on Perfection of Wisdom 《大般若波羅蜜多經》 Scroll 421 10
耳识身识 耳識身識 眼識耳識身識持 Abhidharmajñānaprasthānaśāstra (Apitan Ba Jiandu Lun) 《阿毘曇八犍度論》 Scroll 8 9
身识相应 身識相應 身識及身識相應諸法 Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 31 8