NTI Reader
NTI Reader

意言 yìyán

yìyán set phrase mental discussion
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '意言'; SH '意言')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāyānasaṅgrāhabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 7 34
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 105 30
Zong Jing Lu 《宗鏡錄》 Scroll 86 27
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 104 25
Mahāyānasaṅgrahabhāṣya (She Dacheng Lun Shi Lun) 《攝大乘論釋論》 Scroll 6 23
Mahāyānasaṅgrahopanibandhana (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 6 22
Mahāyānasaṅgrahabhāṣya (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 6 20
Jingang Sanmei Jing Lun 《金剛三昧經論》 Scroll 3 12
Mahāyānasaṅgraha (She Dacheng Lun Ben) 《攝大乘論本》 Scroll 2 11
Mahāyānasaṅgraha (She Dacheng Lun) 《攝大乘論》 Scroll 2 10

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
住意言 住意言 善住意言 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 103 61
意言分别 意言分別 意言分別 Vajrasamādhi 《金剛三昧經》 Scroll 1 48
义意言 義意言 此義意言 Buddhabhūmisūtraśāstra (Fo Di Jing Lun) 《佛地經論》 Scroll 3 24
见意言 見意言 見意言 Mahāyānasaṅgraha (She Dacheng Lun) 《攝大乘論》 Scroll 2 15
说意言 說意言 彼說意言 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 27 13
颂意言 頌意言 此頌意言 Buddhabhūmisūtraśāstra (Fo Di Jing Lun) 《佛地經論》 Scroll 3 10
悦意言 悅意言 得甚深自在悅意言音解脫門 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 3 8
难意言 難意言 彼難意言 Abhidharmamahāvibhāṣaśāstra (Apidamo Dapiposha Lun) 《阿毘達磨大毘婆沙論》 Scroll 43 7
意言似 意言似 如是菩薩悟入意言似義相故悟入遍計所 Mahāyānasaṅgraha (She Dacheng Lun Ben) 《攝大乘論本》 Scroll 2 6
悟入意言 悟入意言 如是菩薩悟入意言似義相故悟入遍計所 Mahāyānasaṅgraha (She Dacheng Lun Ben) 《攝大乘論本》 Scroll 2 5