NTI Reader
NTI Reader

不饮酒 (不飲酒) bù yǐn jiǔ

bù yǐn jiǔ set phrase Refrain from consuming intoxicants
Domain: Buddhism 佛教
Notes: FGS translation standard: Refrain from consuming intoxicants (Faxiang)

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāprajñāpāramitāśāstra (Da Zhi Du Lun) 《大智度論》 Scroll 13 7
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 88 6
Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 31 6
Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 42 6
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 6 5
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 93 5
Zhu Jing Yao Ji 《諸經要集》 Scroll 17 4
Śāriputrābhidharmaśāstra (Shelifu Apitan Lun) 《舍利弗阿毘曇論》 Scroll 21 4
Fa Yuan Zhu Lin 《法苑珠林》 Scroll 5 4
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
不饮酒戒 不飲酒戒 不飲酒戒 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 31 30
五不饮酒 五不飲酒 五不飲酒 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 19
夀不饮酒 夀不飲酒 二盡形壽不飲酒食肉 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 17
不饮酒等 不飲酒等 從今已後盡形不殺乃至不飲酒等 Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 Scroll 1 10
不妄语不饮酒 不妄語不飲酒 殺不盜不淫不妄語不飲酒 Fo Shuo Dizang Pusa Tuoluoni Jing 《佛說地藏菩薩陀羅尼經》 Scroll 1 10
不饮酒食肉 不飲酒食肉 二盡形壽不飲酒食肉 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 7
持不饮酒 持不飲酒 是菩薩持不飲酒戒 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 93 6
不饮酒智 不飲酒智 不飲酒智也 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 47 5
五者不饮酒 五者不飲酒 五者不飲酒 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 5
不饮酒及 不飲酒及 亦不飲酒及以食 Subāhuparipṛcchā (Su Po Hu Tongzi Qingwen Jing) 《蘇婆呼童子請問經》 Scroll 1 4