NTI Reader
NTI Reader

不饮酒 (不飲酒) bù yǐn jiǔ

bù yǐn jiǔ set phrase Refrain from consuming intoxicants
Domain: Buddhism 佛教
Notes: FGS translation standard: Refrain from consuming intoxicants (Faxiang)

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
不饮酒戒 不飲酒戒 不飲酒戒 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 31 30
五不饮酒 五不飲酒 五不飲酒 Sutra of the Seven Buddhas 《七佛經》 Scroll 1 19
形寿不饮酒 形壽不飲酒 二盡形壽不飲酒食肉 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 11
不妄语不饮酒 不妄語不飲酒 殺不盜不淫不妄語不飲酒 Fo Shuo Dizang Pusa Tuoluoni Jing 《佛說地藏菩薩陀羅尼經》 Scroll 1 10
不饮酒等 不飲酒等 從今已後盡形不殺乃至不飲酒等 Bimbisārapratyudgamanasūtra (King Bimbisāra Sūtra) 《頻婆娑羅王經》 Scroll 1 10
不饮酒食肉 不飲酒食肉 二盡形壽不飲酒食肉 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 11 7
持不饮酒 持不飲酒 是菩薩持不飲酒戒 Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 93 6
寿不饮酒 壽不飲酒 盡壽不飲酒 Mahīśāsakavinaya 《彌沙塞部和醯五分律》 Scroll 17 6
五者不饮酒 五者不飲酒 五者不飲酒 Dalou Tan Jing 《大樓炭經》 Scroll 6 5
不饮酒智 不飲酒智 不飲酒智也 A Chronicle of Buddhism in China 《佛祖統紀》 Scroll 47 5