NTI Reader
NTI Reader

成等正觉 (成等正覺) chéng děng zhèngjué

chéng děng zhèngjué set phrase attain perfect enlightenment
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '成等正覺'; SH '成等正覺')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 30 19
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 33 15
Shi Jing Tu Qun Yi Lun 《釋淨土群疑論》 Scroll 6 11
Fo Shuo Xinjie Zhili Jing 《佛說信解智力經》 Scroll 1 8
Jingang Ding Jing Da Yujia Mimi Xin Di Famen Yi Jue 《金剛頂經大瑜伽祕密心地法門義訣》 Scroll 1 7
Mahāyānasaṅgrahopanibandhana (She Dacheng Lun Shi) 《攝大乘論釋》 Scroll 10 6
Dasheng Xiuxing Pusa Xing Men Zhu Jing Yao Ji 《大乘修行菩薩行門諸經要集》 Scroll 2 6
Gaṇḍavyūhasūtra (Luomojia Jing) 《佛說羅摩伽經》 Scroll 21 6
Pusa Yingluo Jing 《菩薩瓔珞經》 Scroll 4 5
Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 36 5

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
佛成等正觉 佛成等正覺 最初遇佛成等正覺 Pusa Bensheng Man Lun (Jātakamālā) 《菩薩本生鬘論》 Scroll 3 21
中成等正觉 中成等正覺 於念念中成等正覺 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 30 12
如来成等正觉 如來成等正覺 欲言如來成等正覺 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 42 12
因缘成等正觉 因緣成等正覺 所可因緣成等正覺 Sengjia Luocha Suo Ji Jing 《僧伽羅剎所集經》 Scroll 1 10
道场成等正觉 道場成等正覺 往詣道場成等正覺 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 42 6
示现成等正觉 示現成等正覺 善能示現成等正覺 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 36 5
成等正觉现 成等正覺現 於一念中見一切剎皆有諸佛成等正覺現神變故 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 62 5
来成等正觉 來成等正覺 如一念中示現一如來成等正覺 Avataṃsakasūtra / Flower Garland Sūtra (Dafang Guang Fo Huayan Jing) 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 30 4
悟成等正觉 悟成等正覺 我自覺悟成等正覺而復為人演說 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 35 4
成等正觉转 成等正覺轉 亦見彼佛成等正覺轉妙法輪 Gaṇḍavyūhasūtra 《大方廣佛華嚴經》 Scroll 6 4