NTI Reader
NTI Reader

僧伽物 sēngjiā wù

sēngjiā wù set phrase property of the monastic community
Domain: Buddhism 佛教
Notes: See 僧物

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 24 5
Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 41 4
Pusa Jie Ben 《菩薩戒本》 Scroll 1 3
Mūlasarvāstivādabhikṣuṇīvinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Bi Chu Ni Pi Nai Ye) 《根本說一切有部苾芻尼毘奈耶》 Scroll 10 3
Commentary on the Bodhisattva Precepts 《菩薩戒本疏》 Scroll 1 3
Commentary on the Fanwang Jing Bodhisattva Precepts 《梵網經菩薩戒本疏》 Scroll 2 3
Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 《根本薩婆多部律攝》 Scroll 7 2
Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 《根本薩婆多部律攝》 Scroll 8 2
Fan Wang Jing Guji Ji 《梵網經古迹記》 Scroll 2 1
Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 《根本薩婆多部律攝》 Scroll 6 1

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
用僧伽物 用僧伽物 用僧伽物若勸化白衣 Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 《根本薩婆多部律攝》 Scroll 4 3
取僧伽物 取僧伽物 取僧伽物窣堵波物言是己 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 41 3
僧伽物率 僧伽物率 若僧伽物率堵婆物 Commentary on the Fanwang Jing Bodhisattva Precepts 《梵網經菩薩戒本疏》 Scroll 2 3
僧伽物窣堵波 僧伽物窣堵波 或知此物是僧伽物窣堵波物 Yogācāryabhūmiśāstra (Yujia Shi Di Lun) 《瑜伽師地論》 Scroll 41 3
四方僧伽物 四方僧伽物 是四方僧伽物 Mūlasarvāstivādavinayayasangraha (Genben Sapoduo Bu Lu She) 《根本薩婆多部律攝》 Scroll 7 2
一僧伽物 一僧伽物 若苾芻知屬一僧伽物 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 24 2
苾刍尼僧伽物 苾蒭尼僧伽物 知與苾芻尼僧伽物 Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 24 2