NTI Reader
NTI Reader

结缔组织 (結締組織) jiédì zǔzhī

jiédì zǔzhī noun connective tissue
Domain: Modern Chinese 现代汉语 , Subdomain: Health 健康
Notes: (CC-CEDICT '結締組織'; Guoyu '結締組織')