NTI Reader
NTI Reader

一由旬 yī yóuxún

yī yóuxún set phrase one yojana
Domain: Buddhism 佛教
Notes: (Ding '一由旬')

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 5 19
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 4 15
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 3 11
Chan Mi Yao Fa Jing 《禪祕要法經》 Scroll 1 11
Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 20 10
Chan Mi Yao Fa Jing 《禪祕要法經》 Scroll 3 9
Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 Scroll 5 6
Jing Lu Yi Xiang 《經律異相》 Scroll 1 6
Qishi Jing 《起世經》 Scroll 7 5
Fo Shuo Li Shi Apitan Lun 《佛說立世阿毘曇論》 Scroll 2 4

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
广一由旬 廣一由旬 縱廣一由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 50
满一由旬 滿一由旬 滿一由旬 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 6 37
一由旬内 一由旬內 去城不遠一由旬內 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 13 16
见一由旬 見一由旬 眼能徹視見一由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 1 13
一由旬量 一由旬量 各各深廣一由旬量 Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 Scroll 5 13
照一由旬 照一由旬 復能照一由旬 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 11
方一由旬 方一由旬 方一由旬 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 34 8
过一由旬 過一由旬 南方過一由旬滿城沙數諸佛世界 Mahāsaṃnipātasūtra (Great Compilation) 《大方等大集經》 Scroll 31 6
阔一由旬 闊一由旬 闊一由旬 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 1 6
面一由旬 面一由旬 面一由旬 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 27 5