NTI Reader
NTI Reader

四兵 sì bīng

sì bīng set phrase four divisions of troups
Domain: Buddhism 佛教
Notes: Sanskrit equivalent: caturaṅgabala; the four are: 1. with elephants, 2. with horses, 3. with chariots, and 4. on foot (Ding '四兵'; FGDB '四兵'; Kieschnick and Wiles 2017, vol. 1, p. 80; SH '四兵')

Contained in

四兵众

Texts that the word is most frequently mentioned in

Collection Document Title Occurrences
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 76 14
Mahāparinirvāṇasūtra (Da Ban Niepan Jing Hou Fen) 《大般涅槃經後分》 Scroll 2 12
Mahāratnakūṭasūtra (The Great Treasures Collection Sūtra) 《大寶積經》 Scroll 75 11
An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 3 10
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 8 9
Lunwang Qi Bao Jing (Cakkavatti) 《輪王七寶經》 Scroll 1 7
Sarvāstivādavinaya (Shi Song Lu) 《十誦律》 Scroll 60 7
Mūlasarvāstivādavinayavibhaṅga (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye) 《根本說一切有部毘奈耶》 Scroll 45 7
Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 6
Mūlasarvāstivādavinayakṣudrakavastu (Genben Shuo Yiqie You Bu Pi Nai Ye Za Shi) 《根本說一切有部毘奈耶雜事》 Scroll 38 6

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
严四兵 嚴四兵 亦嚴四兵 Nirvāṇa Sūtra 《般泥洹經》 Scroll 2 25
集四兵 集四兵 即集四兵而告之曰 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 19
及四兵 及四兵 其轉輪王及四兵身 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 2 12
庄严四兵 莊嚴四兵 帝釋聞阿修羅莊嚴四兵 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 3 10
具四兵 具四兵 具四兵已 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 2 8
七宝四兵 七寶四兵 七寶四兵皆具足 Geigu Zhangzhe Nu De Du Jing (Sumāgadhavadānasūtra) 《佛說給孤長者女得度因緣經》 Scroll 3 8
四兵围遶 四兵圍遶 四兵圍遶 Ekottarāgama 《增壹阿含經》 Scroll 48 7
召四兵 召四兵 大善見王即召四兵 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 3 6
起四兵 起四兵 尋起四兵 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 1 5
四兵坏 四兵壞 流離四兵壞舍維國 Dafangbian Fo Bao'en Jing 《大方便佛報恩經》 Scroll 5 5