NTI Reader
NTI Reader

质多罗 (質多羅) zhìduōluó

  1. zhìduōluó set phrase multi-colored
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: (Ding '質多羅'; SH '質多羅')
  2. zhìduōluó proper noun Spica
    Domain: Buddhism 佛教
    Notes: The name of a star (Ding '質多羅'; SH '質多羅')

Collocations

Simplified Traditional Example Example Reference Frequency
毘摩质多罗 毘摩質多羅 捉毘摩質多羅阿須倫 Dīrghāgama 《長阿含經》 Scroll 21 176
质多罗阿修罗王 質多羅阿修羅王 有鞞摩質多羅阿修羅王國土住處 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 141
质多罗长者 質多羅長者 有質多羅長者詣諸上座比丘 Saṃyuktāgama 《雜阿含經》 Scroll 21 71
波利质多罗 波利質多羅 波利質多羅為第一 An Alternative Translation of the Saṃyukta Āgama (Saṁyukatāgamasūtra) 《別譯雜阿含經》 Scroll 4 62
摩质多罗 摩質多羅 有鞞摩質多羅阿修羅王國土住處 Qishi Jing 《起世經》 Scroll 5 61
质多罗树 質多羅樹 波利質多羅樹及俱毘陀羅樹等 Ding Sheng Wang Yinyuan Jing (Mandhātāvadāna) 《頂生王因緣經》 Scroll 3 49
质多罗象 質多羅象 質多羅象子比丘亦在眾中 Madhyamāgama 《中阿含經》 Scroll 20 28
质多罗居士 質多羅居士 時有質多羅居士 Dharmaguputakavinaya (Si Fen Lu) 《四分律》 Scroll 44 16
质多罗阿修罗 質多羅阿修羅 詣向鞞摩質多羅阿修羅所 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 6 16
质多罗王 質多羅王 其毘摩質多羅王作如是念 Qi Shi Yin Ben Jing 《起世因本經》 Scroll 8 10